fbpx

INFORMACJE
O FIRMIE

Termy Krakowskie są właścicielami marek

AVALON NATURE S.A.

Właściciel marki TK Błonia

S.M. Staszica

Właściciel marki TK Sodowa

Sauna Cup

Jeden z pierwszych turniejów saunowych w Polsce oraz turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski

Akademia saunamistrzów

Szkolenia dla saunamistrzów

Open Sauna Night

Ogólnopolski event saunowy

Nasi przyjaciele

Sylwia Gruchała
Zespół Koszykarek Wisły Kraków
Rob Keijzer
3 krotny mistrz świata saunamistrzów
Hans Barendse i Vincent Steenbergen
Drużynowi Mistrzowie Świata Saunamistrzów
Helmuth Haller Jeden z najlepszych Saunamistrzów na świecie.
Najlepsi Saunamistrzowie z Włoch! Między innymi Enrico – 2 Saunamistrz Świata 2014, Riccardo i Massimo – 3 drużyna świata 2014, Christine i Mario – 5 drużyna świata 2014, a także Fiorenzo, Cinzia, Paolo i Daniele.
Satama Resort&Spa Team Zespół jednego z najlepszych ośrodków saunowych w Europie.
Leszek Pustułka
Właściciel Term Rzymskich w Czeladzi.
Gerhard Ten Hove
Manager Thermen Bussloo, sędzia Aufguss WM
Sabine Rauh Na co dzień stewardessa linii lotniczych Lufthansa, z zamiłowania Saunamistrzyni największego obiektu saunowego na świecie Erding Therme w Niemczech

Regulamin Term Krakowskich

Poniższy regulamin dotyczy Term Krakowskich Błonia zarządzanych przez AVALON S.A. oraz Term Krakowskich Sodowa zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Stanisława Staszica, występujących pod jedną marką.

§ 1
Informacje Ogólne

 

 1. Regulamin obiektu Termy Krakowskie obowiązuje wszystkich wyrażających chęć korzystania z obiektu, zwanych dalej  Gośćmi. Służy on zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym obiekcie oraz określeniu zasad korzystania i przebywania na terenie obiektu Termy Krakowskie.
 2. Administratorem i właścicielem obiektu Termy Krakowskie Błonia (dalej nazywanego „Obiekt”) zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20, 30-059Krakówjest Avalon Nature S.A. z siedzibą przy ul. Sodowej 42 w Krakowie.
 3. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 23:00 i od soboty do niedzieli w godzinach 12:00-23:00.
 4. Zakup biletu wstępu do Obiektu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu przez Gościa. Tym samym Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przez wzgląd na zapewnienie bezpieczeństwa Gości Obiekt jest monitorowany z wyłączeniem miejsc, w których obowiązuje strefa nagości. W monitoringu stosowane są wszelkie zasady ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).
 6. After paying the introduction, each guest receives a transponder in the form of a watch with an electronic key to the cabinet, which is obliged to return before leaving the facility. Using the locker room (changing room) of the object and clothing cabinets are mandatory. Being in the lockers and their area is allowed to change clothing.
 7. W zastaw za transponder / pasek z kluczykiem, Gość zobowiązany jest do pozostawienia depozytu w postaci dokumentu z danymi (poza dowodem osobistym oraz paszportem). Depozyt zwracany jest z chwilą zwrotu transpondera / paska z kluczykiem. Depozytem może być karta sportowa (Multisport), bilet KKM, karta dużej rodziny etc. Zastaw finansowy nie może stanowić depozytu za otrzymany kluczyk. Odmowa pozostawienia depozytu jest jednoznaczna z odmową akceptacji regulaminu i nie stanowi podstaw do składania reklamacji.
 8. Gość zobowiązany jest przechowywać w szafkach na odzież wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni. Gość jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. Przed opuszczeniem obiektu należy zwrócić go na recepcję. W przypadku zniszczenia lub zgubienia transpondera Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 100zł.
 9. The desire to store valuables should be reported to the Krakow Term Service employee who, without an additional fee for each guest request, stores them in the room reception room. Leaving valuable items outside the deposit at the employee of the hotel reception occurs at its own liability of the facility.
 10. For the left-free objects, the objects are not responding. All objects found should be provided to the facility's employees. The items left after closing the object will be stored for a period of more 7 days and then will be disposed.
 11. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, a w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu takich jak np. włączanie i przełączanie sterowników urządzeń. Goście niestosujący się do powyższych zasad ponosić będą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy. Czynności polewania kamieni mogą wykonywać wyłącznie uprawnione przez obsługę Obiektu osoby.
 12. Pracownikom obiektu, względem Gości, przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Oznacza to, że Pracownicy Obiektu uprawnieni są do nakazania opuszczenia Obiektu, a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu Gościom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu, zanieczyszczające obiekt jak również zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodne z zasadami moralnymi i etycznymi. Dotyczy to również Gości, którzy przejawiają jakąkolwiek formę agresji lub głośnego zachowania niestosownych w miejscach relaksu. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Obiektu, a tym samym może spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy.
 13. Termy Krakowskie są czynne przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem wybranych Świąt) w godzinach zamieszczonych przy wejściu do Obiektu oraz na stronie internetowej www.termykrakowskie.pl. Istnieje możliwość rezerwacji wejścia na określoną godzinę oraz korzystania z urządzeń Term Krakowskich na wyłączność poza godzinami otwarcia obiektu po uprzednim ustaleniu tego z recepcją Obiektu. W trosce o komfort osób korzystających z urządzeń Goście są zobowiązani przestrzegać godzin rezerwacji oraz czasu zadeklarowanego przy wejściu do obiektu.
 14. Kierownictwo Obiektu może ograniczyć, całkowicie lub częściowo, możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności(np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.).
 15. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Zabrania się ich niszczenia, brudzenia, czy usuwania z dotychczasowych miejsc

§ 2
Warunki wstępu na teren Term Krakowskich

 1. Gość obiektu Termy Krakowskie musi posiadać ważny bilet wstępu. Bilet wstępu stanowi paragon fiskalny otrzymany od pracownika recepcji po uiszczeniu opłaty należnej za wstęp do obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Za bilet uprawniający Gościa do korzystania z usług obiektu uważa się wystawione przez Obiekt i podpisane zaproszenie,karty partnerów, jak równieżkarnety wystawione przez Termy Krakowskie uprawniające do korzystania z usług obiektu po uprzedniej ich autoryzacji przez Gościa. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania biletu wstępu lub karty imiennej osobom trzecim. Bilet wstępu lub kartę partnera należy zachowaćpodczas pobytu w obiekcie i w razie potrzeby okazać go na żądanie pracowników podczas kontroli. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego korzystania z obiektu.
 2. Korzystanie z obiektu jest dozwolone dla osób powyżej 16 roku życia bez opiekuna, natomiast dla osób poniżej 16 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem i pod jego nadzorem oraz na wyłączną odpowiedzialność rodzica bądź opiekuna.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na obiekcie do godziny 17.00 – w części basenowej, oraz do godziny 19.00 – w pozostałych strefach. Po wyznaczonych godzinach w/w osoby muszą opuścić daną strefę lub obiekt.
 4. Zakup biletu oraz wejście do Obiektu oznacza potwierdzenie przez Gościa, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. Z obiektumoże korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadku korzystania z obiektu przez Gościa pomimo przeciwwskazań medycznych Termy Krakowskie nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie wynikłe następstwa zdrowotne.
 5. Gość Obiektu korzystając ze wszystkich atrakcji i urządzeń oferowanych przez Termy Krakowskie ma obowiązek przestrzegać znajdujących się w wyeksponowanych miejscach instrukcji obsługi tych urządzeń oraz udzielonych przez personel Obiektu wskazówek, co do sposobu korzystania z tych urządzeń.W przypadku niezastosowania się przez Gościa Obiektu do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, Termy Krakowskie nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń.
 6. The guests of the facility are prohibited from leaflets, selling goods, offering and execute services.
 7. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 8. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług Term Krakowskich obsługa Obiektu może wezwać ochronę lub Policję w celu wyproszenia Gości z obiektu.
 9. It is forbidden to bring to the object of any dangerous objects, in particular: glass packaging, knives, and other sharp objects. These things should be left in clothing cabinets or deposit.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ręcznika lub zegarka obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.
 11. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia Obiektu, należy opuścić pomieszczenia budynku oraz tereny na zewnątrz Obiektu.
 12. Parkowanie środków transportu Gości Obiektu odbywa się wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 7 zł bez limitu czasu oraz przy ul. 3 Maja bezpłatnie.
 13. Zabrania się wnoszenia na teren Saunarium butelek z napojami, w tym również napojów alkoholowych.
 14. Ze względów bezpieczeństwa (stłuczenia) napoje w opakowaniach szklanych należy spożywać wyłącznie w strefie barowej lub recepcyjnej.

§ 3
Ogólne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich

 1. Zachowanie Gości przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym osobom, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku, zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju, w szczególności dotyczy to Gości przebywających w części barowej, saunach i grocie solnej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi klienta w przypadku wykazywania agresywnej postawy lub gróźb ze strony klienta.
 3. Goście Term Krakowskich są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności: plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca sie uniknąć próba zanieczyszczenia wody i Obiektu, skoki do jacuzzi i basenu w przypadku TK Błonia, bieganie, nurkowanie, wpychanie lub wrzucanie innych osób do jacuzzi lub basenu.
 4. Zabronione jest wchodzenie na halę basenową z opakowaniami szklanymi oraz podobnymi do szklanych, które po rozbiciu stanowią poważne niebezpieczeństwo pokaleczenia.
 5. Zabronione jest przykładanie lodu, sztuczne chłodzenie oraz jakakolwiek ingerencja w czujniki temperatury znajdujące się w saunach. Kosztami naprawy w takich przypadkach zostanie obciążony Gość.
 6. W obiekcie panuje strefa beztekstylna w basenie i jacuzzi w godzinach 17:00-23:00, w pozostałych godzinach na basenie obowiązuje strefa tekstylna (stroje kąpielowe).
 7. Zabrania się wnoszenia na teren całego Obiekt urządzeń zakłócających spokój innych Gości, a także wprowadzania zwierząt. Ponadto zabrania się fotografowania, filmowania przy pomocy aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych Gości oraz grup zorganizowanych bez uprzedniego uzyskania od nich przyzwolenia.
 8. Goście obiektu są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką wilgotność i ryzyko poślizgnięcia. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych „Uwaga, śliska podłoga”. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na skutek nie zachowania należytej ostrożności.Goście obiektu poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko.
 9. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem. Zabrania sie rezerwacji stołków i leżaków.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Term Krakowskich są zobowiązane do podporządkowania sie nakazom obsługi Obiektu.,

§ 4 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich

 1. Z saun i innych części infrastruktury Obiektu mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wchodząc do saun Gość potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
 2. Wstępu do saun zabrania sie osobom: z intensywnymi chorobami skóry, infekcjami septycznymi, z ostrą infekcją wirusową (np. grypą), ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, ostrą lub niewyleczoną gruźlicą, stanem zapalnym serca, stanami zawałowymi, objawami dekompresji, chorobami przejawiającymi sie nagłymi atakami np. epilepsja, po przebytym udarze, z zapaleniem żył, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia, zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami, osobom ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia. Kobiety w ciąży mogą korzystać z saun jedynie po uprzedniej konsultacji z lekarzem i czynią to na własną odpowiedzialność.
 3. Goście są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do saun, łaźni parowej, groty solnej lub jacuzzi. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. Korzystając z jacuzzi zabrania się stosowania jakichkolwiek kosmetyków do ciała.
 4. W określonych godzinach (dot. TK Błonia), strefa saun jest strefą nietekstylną, co oznacza, że w saunach zabronione jest przebywanie w strojach kąpielowych. Dopuszczalne jest okrycie się ręcznikiem lub pareo. TK Sodowa jest strefą beztekstylną – ograniczenia i informacja o tym obowiązuje także rodziców i opiekunów dzieci.
 5. Do sauny fińskiej, biosauny i łaźni parowej należy wchodzić boso.
 6. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu się ręcznikiem saunowym. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
 7. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmować się mogą jedynie pracownicy saun. Zabrania się stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.
 8. It is forbidden to put any objects (eg towels, coats and bath sheets) near the furnace and on it, because this is a fire.
 9. Zabrania się dotykania elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na wylot pary.
 10. Navigating at various levels in the cabin of the sauna not equipped with handrails requires special care.
 11. It is recommended that you use the sauna in the company of another person.
 12. Zaleca się przebywanie w saunie fińskiej nie dłużej niż 15 minut, oraz przerwę pomiędzy kolejnymi sesjami w saunie trwającą nie mniej niż 15 min.
 13. W razie pogorszenia samopoczucia, zawrotów głowy itp. należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie sauny. W stanach zagrożenia zdrowia należy skorzystać z przycisku alarmowego lub zgłosić ten fakt pracownikowi obsługi Term Krakowskich.
 14. W trakcie godzin otwarcia obiektu mogą wystąpić czasowe wyłączenia urządzeń, przerwy techniczne, spowodowane ich konserwacją (np. piec w saunie lub jacuzzi).
 15. Na 15 minut przed zamknięciem obiektu następuje techniczne wyłączenie wszystkich urządzeń.
 16. Po godzinie zamknięcia obiektu (23.00 – nie wliczając nocy saunowych) obowiązuje dopłata w wysokości 15 zł za każde 5 minut przekroczonego czasu.
 17. W przypadku zachowania naruszającego Art. 140 KW, stanowiący o nieobyczajnym zachowaniu, Administrator obiektu może obciążyć klienta kosztami dezynfekcji, czyszczenia oraz wymiany wody w nieckach jacuzzi oraz basenowej. W przypadku jacuzzi – 200 zł, a w przypadku basenu 1000 zł. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega możliwość zatrzymania depozytu do czasu uregulowania kosztów.
 18. W przypadku zanieczyszczenia wody przez klienta, w niecce basenowej lub niecce jacuzzi kosztami dezynfekcji, czyszczenia oraz wymiany wody zostaje obciążony klient. W przypadku jacuzzi – 200 zł, a w przypadku basenu 1000 zł. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega możliwość zatrzymania depozytu do czasu uregulowania kosztów.
 19. Nagrywanie filmów, robienie zdjęć, wnoszenie poza szatnie urządzeń mogących rejestrować dźwięk lub obraz jest surowo zabroniony i może stanowić podstawę do wyproszenia klienta z obiektu.

§ 5
Odpowiedzialność cywilna

 1. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania Obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Termy Krakowskie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody Gości, powstałe w następstwie korzystania przez nich z Obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń oraz niestosowania się do postanowień Regulaminu, instrukcji znajdujących sie wewnątrz obiektu i zaleceń obsługi.
 2. For damages resulting from the action of people under 18 years of age caused as a result of an incorrect use of the object or its equipment, including devices taking full responsibility of parents or legal guardians of that person.
 3. Termy Krakowskie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren Obiektu przez Gości.
 4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, Gość traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.
 5. Gość obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Obiektu treścią rozporządzenia RODO wdrożonego w Termach Krakowskich w tymdla potrzeb procesu rezerwacyjnego zgodnie z Ustawą 2002 roku o Danych Osobowych (DZ. U. Nr. 101 poz., 926 ze zmianami).

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dotyczy całego obiektu Term Krakowskich. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza sie pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą obsługi obiektu, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 2. Regulamin jest dostępny w recepcji obiektu i na stronie termykrakowskie.pl
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@termykrakowskie.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.­­­

Owner of the Object

RODO law

.Processing of personal data according to Rodo regulations

1. Administrator of the Personal Data Administrator, i.e. a subject deciding how your personal data will be used, is Avalon Nature S.A. Based in Kraków at ul. Sodowa 42 (hereinafter "Avalon Nature S.A." or "Company") owner of the Term of Krakow Błonia at ul. Reymonta 20 in Krakow (hereinafter referred to as TK Błonia).
2. Contact details for the Administrator of Personal Data Avalon Nature S.A. ul. Sodowa 42 30-376 Kraków. E-mail address: marketing@avalon-krakow.pl,
Nr telefonu: 600 352 703, Strona internetowa: www.avalonnature.pl
owner of the Term of Krakow Błonia at ul. Reymonta 20 in Krakow (hereinafter referred to as TK Błonia).
Website: www.termykrakowskie.pl
3. A method for obtaining contact details
We have received them from your phone, email, during a personal meeting in the TK Błonia facility, by the message sent by the contact form on the website www.termykrakowskie.pl or during the purchase of a ticket for Sauna Sauna Party Błonia electronically.
4. Purpose and legal basis for Personal Data Processing by the Company
We process personal data based on the following:
• enable contact in information in the Information in the Krakow Term offer, which you have shown interest and answers to asked questions,
• implementation contained with the master / and contracts, including finalizing ticket sales for sauna events, passes, vouchers and invitations,
• maintenance of a complaint directed to TK Błonia, by phone, email or during personal contact, when you submitted such a complaint,
• Support for applications directed to TK error, eg via a contact form on a website or email.
• data storage for archiving purposes, and ensuring accountability (demonstration of compliance with the Company and TK Błonia obligations under the regulations
laws),
In addition, the provisions require you to process your data for tax and accounting purposes. If you agree, the Company will process your personal data during marketing activities aimed at presenting the Krakow Term offer. Regarding sauna events, promotions, rebate vouchers, etc.
I agree to process personal data, you can withdraw at any time by email contact. Personal data will be processed until consent will be withdrawn by you.
5. Required personal data and legal basis for personal data processing
We require the following personal data for informational purposes, as well as to be able to conclude and finalize the contract in this sale of tickets electronically:
• Name, surname, email and phone number.
Non-existent personal data, may result in a difficult contact with the Lord / Ia, and consequently there is a lack of possibility to save information materials, tickets or accession to signing the contract. If it requires legal provisions, we may require you to provide data necessary, for example, for accounting or tax reasons. In addition to these cases, the administration of your / detail personal data is voluntary. The legal basis for the processing of your personal data is granted by you.
6. Permissions against the Company in terms of processed data
We guarantee fulfillment of all Lord and rights resulting from the general regulation on data protection, i.e. the right to access, rectify and delete your data, restrictions on their processing, the right to transfer them, not subject to automated decision-making, as well as the right to exaggerate opposition to the processing of the Lord / and personal data.
You can use these rights when:
• Regarding the request for data correction: notice you that the data is incorrect or incomplete,
• With regard to the request to delete data: Pan / and data will no longer be necessary for the purposes for which they have been collected by the Company; Pan and consent for data processing; Miss An objection to the processing of you / and data;
Personal data will be processed unlawfully; Data should be removed in order to fulfill the obligation arising from the provision of law,
• With regard to the request to reduce data processing: at the moment when you notice that your data is incorrect -
you may require you to reduce the processing of your data for a period that allows us to check the correctness of this data.
7. Situations in which you can object to the processing of your data
Mr. / and has the right to oppose the processing of your personal data when:
• Personal Data processing takes place on the basis of a legally reasonable interest, and the objection is justified by a particular situation in which you have found / a
• Personal data is processed for direct marketing.
We remind you that you can take advantage of the right of objection from 25 May 2018.
8. Personal data may be subject to profiling
9. Sharing your personal data
Personal data is not shared externally, this means that the Company uses them only for its own (financial, marketing, statistical purposes). Regulations require you to process your data and data for tax and accounting purposes
10. Personal processing period
Personal data are in the company's database for a period of no longer than it is necessary for purposes:
• performance of obligations arising from law, including in particular tax and accounting,
• statistical and archiving,
• Claims investigation in connection with the performance of the contract.
We store your personal data for marketing purposes, and after the purpose of processing them, eg information about promotions or contracts for sale tickets or on your / request, they are deleted or archived.
In order to account, i.e. to prove to comply with the provisions on the processing of personal data, we will keep data for a period in which the Company is obliged to preserve the data or documents containing them to document the fulfillment of legal requirements and to enable them to control their fulfillment by public authorities.
11. Right access to your personal data
Each person whose data is processed in terms of legal provisions entitled to access to their data and to correct, remove, processing restrictions and the right to raise objections to data processing.
12. We do not transmit your personal data to countries outside the European Economic Area.
13. Applying a complaint to the supervisory body.
In the event of action against Rodo Regulation, Mr. / and has the right to complain in relation to the processing of personal data to the Supervisory Authority by the Company, which is the General Data Protection Supervisor (address: General Inspector of Personal Data Protection, ul. Rate 2, 00-193 Warsaw).

en_GBEN
Scroll to Top