fbpx

INFORMACJE
O FIRMIE

Termy Krakowskie są właścicielami marek

AVALON NATURE S.A.

Właściciel marki TK Błonia

S.M. Staszica

Właściciel marki TK Sodowa

Sauna Cup

Jeden z pierwszych turniejów saunowych w Polsce oraz turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski

Akademia saunamistrzów

Szkolenia dla saunamistrzów

Open Sauna Night

Ogólnopolski event saunowy

Nasi przyjaciele

Sylwia Gruchała
Zespół Koszykarek Wisły Kraków
Rob Keijzer
3 krotny mistrz świata saunamistrzów
Hans Barendse i Vincent Steenbergen
Drużynowi Mistrzowie Świata Saunamistrzów
Helmuth Haller Jeden z najlepszych Saunamistrzów na świecie.
Najlepsi Saunamistrzowie z Włoch! Między innymi Enrico – 2 Saunamistrz Świata 2014, Riccardo i Massimo – 3 drużyna świata 2014, Christine i Mario – 5 drużyna świata 2014, a także Fiorenzo, Cinzia, Paolo i Daniele.
Satama Resort&Spa Team Zespół jednego z najlepszych ośrodków saunowych w Europie.
Leszek Pustułka
Właściciel Term Rzymskich w Czeladzi.
Gerhard Ten Hove
Manager Thermen Bussloo, sędzia Aufguss WM
Sabine Rauh Na co dzień stewardessa linii lotniczych Lufthansa, z zamiłowania Saunamistrzyni największego obiektu saunowego na świecie Erding Therme w Niemczech

Regulamin Term Krakowskich

Zasady organizacji pracy Term Krakowskich podczas Epidemii SARS-Cov-2

Zasady organizacji pracy Term Krakowskich podczas Epidemii SARS-Cov-2 na podstawie wytycznych w czasie epidemii koronawirusa w Polsce oraz Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

    Z usług Term Krakowskich nie mogą korzystać osoby, które: 

           ·         Obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z porady medycznej,

           ·         Są objęci kwarantanna lub izolacją,

              ·         Mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą 

 

              1.      Przed wejściem do obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz założenia osłony ust i nosa oraz nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu oraz na terenie obiektu. Obsługa ma prawo nie wpuścić do obiektu i nie obsłużyć osób nie realizujących tego obowiązku.

              2.      Podczas obsługi na recepcji należy dobrowolnie okazać certyfikat zaszczepienia. Jego brak oznacza wliczenie do limitu osób niezaszczepionych

              3.      Na obiekcie obowiązuje limit osób niezaszczepionych: a) TKS – 32 osoby niezaszczepione, B) TKB – 50 osób niezaszczepionych.

              4.      Zaleca się płatność kartą płatniczą lub Blikiem.

              5.      Zaleca się korzystanie z własnych ręczników.

              6.      Zaleca się korzystanie z własnych suszarek do włosów.

              7.      Obowiązkowe jest zachowanie 1,5 metra odległości od pozostałych Gości.

              8.      Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o natychmiastowe opuszczenie obiektu.

              9.      Pozostałe zapisy regulaminu korzystania z Term Krakowskich pozostają bez zmian.  

             

              

 

              1) Informacje Ogólne

 1. Regulamin obiektu Termy Krakowskie obowiązuje wszystkich wyrażających chęć korzystania z obiektu, zwanych dalej „Gośćmi”. Służy on zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym obiekcie oraz określeniu zasad korzystania i przebywania na terenie obiektu Termy Krakowskie.
 2. Administratorem i właścicielem obiektu Termy Krakowskie Błonia zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków jest Avalon Nature S.A. z siedzibą przy
  Sodowej 12/1, 30-376 Kraków, zaś administratorem i właścicielem obiektu Termy Krakowskie Sodowa   zlokalizowanego przy
  ul. Sodowej 7, 30-376 Kraków jest SM im. St. Staszica z siedzibą przy ul. Sodowej 7/7u, 30-376 Kraków, dalej nazywanych „Obiektem”.
 3. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem wybranych Świąt) w godzinach zamieszczonych przy wejściu do Obiektu oraz na stronie internetowej www.termykrakowskie.pl.
 4. Zakup biletu wstępu do Obiektu lub skorzystanie z karty sportowej ew. wykupionego wcześniej wykupionego vouchera jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu przez Gościa. Tym samym Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dodatkowe 15 minut dodawane do zakupionego czasu wstępu do Obiektu lub doliczane do czasu uprawniającego do skorzystania
  z Obiektu przez posiadaczy kart sportowych służy rozliczeniu wizyty w Obiekcie.
 6. Każdy Gość jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich niebezpiecznych sytuacji Obsłudze takich jak: sytuacji zagrożenia życia
  i zdrowia, manipulowanie przy urządzeniach lub ich sterownikach przez osoby postronne, wszelkie przypadki omdleń, zauważonego złego samopoczucia innych Gości oraz ich nienaturalnego stanu psychofizycznego, przypadki nieobyczajnych zachowań, przypadki agresji werbalnej i niewerbalnej.
 7. Każdy Gość przed wejściem na teren Obiektu jest zobowiązany do zaznajomienia się z planem ewakuacji i lokalizacją gaśnic i kocy gaśniczych.
 8. Przez wzgląd na zapewnienie bezpieczeństwa Gości recepcja Obiektu jest monitorowana.
 9. Na terenie całego Obiektu obowiązuje strefa beztekstylna, co oznacza, że we wszystkich kabinach saunowych Goście nie mogą nosić strojów kąpielowych ani bielizny, zaś do okrycia używają ręczników, hammamów lub pareo. Z łaźni parowej Hammam Goście mogą korzystać wyłącznie bez jakiegokolwiek okrycia. W korytarzach, wypoczywalniach oraz w ogrodzie Goście mogą poruszać się wyłącznie wyłącznie okryci ręcznikami, hammamami lub pareo lub w szlafrokach.
 10. Po opłaceniu wstępu każdy Gość otrzymuje transponder w formie zegarka z elektronicznym kluczem do szafki, który zobowiązany jest zwrócić przed opuszczeniem Obiektu. Korzystanie z szatni (przebieralni) Obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone w celu zmiany odzienia.
 11. Gość zobowiązany jest przechowywać w szafkach na odzież wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni. Gość jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. Przed opuszczeniem obiektu należy zwrócić go na recepcję. W przypadku zniszczenia lub zgubienia transpondera Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50zł.
 12. Chęć przechowania przedmiotów wartościowych należy zgłosić pracownikowi obsługi Term Krakowskich, który bez dodatkowej opłaty na każde żądanie Gościa, przechowa je w pomieszczeniu recepcji obiektu. Pozostawienie przedmiotów wartościowych poza depozytem u pracownika recepcji obiektu następuje na własną odpowiedzialność Gościa Obiektu.
 13. Za pozostawione bez zabezpieczenia przedmioty obsługa obiektu nie odpowiada. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom obiektu. Pozostawione po zamknięciu obiektu przedmioty będą przechowywane przez okres kolejnych 7 dni, a następnie zostaną zutylizowane.
 14. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, a w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu takich jak np. włączanie i przełączanie sterowników urządzeń. Zabrania się dotykania elementów grzejnych oraz kładzenia w ich okolicach jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności tekstyliów. Goście niestosujący się
  do powyższych zasad ponosić będą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy. Czynności polewania kamieni mogą wykonywać wyłącznie uprawnione przez obsługę Obiektu osoby. Za zanieczyszczenie wody w jacuzzi Gość będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 200zł, zaś za zanieczyszczenie basenu kwoty 500zł tytułem zwrotu kosztów wymiany wody i jej podgrzania.
 15. Pracownikom obiektu, względem Gości, przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Oznacza to, że Pracownicy Obiektu uprawnieni
  są do nakazania opuszczenia Obiektu, a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu Gościom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu, zanieczyszczające obiekt jak również zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodne z zasadami moralnymi i etycznymi. Dotyczy
  to również Gości, którzy przejawiają jakąkolwiek formę agresji, w słownej lub głośnego zachowania niestosownych w miejscach relaksu. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Obiektu, a tym samym może spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy.
 16. Osobie naruszającej regulamin i wyproszonej przez obsługę z Obiektu nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty wniesionej tytułem wstępu do obiektu, względnie cofnięcia wizyty zarejestrowanej przez system kart sportowych.
 17. Kierownictwo Obiektu może ograniczyć, całkowicie lub częściowo, możliwość korzystania z Obiektu lub poszczególnych urządzeń
  w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.).
 18. Przed skorzystaniem z Obiektu należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Zabrania się ich niszczenia, brudzenia czy usuwania ich z dotychczasowych miejsc.

  2) Warunki wstępu na teren Term Krakowskich
 1. Gość Obiektu musi posiadać ważny bilet wstępu. Bilet wstępu stanowi paragon fiskalny otrzymany od pracownika recepcji po uiszczeniu opłaty należnej za wstęp do obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Za bilet uprawniający Gościa do korzystania z usług obiektu uważa się wystawione przez Obiekt i podpisane zaproszenie (voucher), karty partnerów, jak również karnety wystawione przez Obiekt uprawniające do korzystania z usług obiektu po uprzedniej ich autoryzacji przez Gościa. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania biletu wstępu lub karty imiennej osobom trzecim. Bilet wstępu lub kartę partnera należy zachować podczas pobytu w obiekcie i w razie potrzeby okazać go na żądanie pracowników podczas kontroli. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia
  do jednorazowego korzystania z obiektu.
 2. Zgodnie z regulaminami kart sportowych Gość korzystający z tej opcji wstępu do Obiektu jest zobowiązany wylegitymować się dokumentem potwierdzającym jego tożsamość wydanym przez organ administracji publicznej. W przeciwnym wypadku obsługa ma prawo odmówić wstępu do Obiektu.
 3. Korzystanie z obiektu jest dozwolone dla osób powyżej 16 roku życia bez opiekuna, natomiast dla osób poniżej 16 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem i pod jego nadzorem. Dzieci do lat 5 nie powinny korzystać z gorących saun tj. Fińskiej i Widowiskowej.
 4. Zakup biletu oraz wejście do Obiektu oznacza potwierdzenie przez Gościa, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. Z obiektu może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z treścią Ustawy
  o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadku korzystania z obiektu przez Gościa pomimo przeciwwskazań medycznych Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikłe następstwa zdrowotne.
 5. Gość Obiektu korzystając ze wszystkich atrakcji i urządzeń ma obowiązek przestrzegać znajdujących się w wyeksponowanych miejscach instrukcji obsługi tych urządzeń oraz udzielonych przez personel Obiektu wskazówek, co do sposobu korzystania z tych urządzeń. W przypadku niezastosowania się przez Gościa Obiektu do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń.
 6. Gościom Obiektu zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 7. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza zewnętrznymi strefami do tego wyznaczonymi.
 8. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 9. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług, obsługa Obiektu może wezwać ochronę lub Policję w celu wyproszenia Gości z obiektu.
 10. Zakazuje się wnoszenia do obiektu jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, noży, i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych lub w depozycie.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonego ręcznika Gość jest zobowiązany do zapłaty opłaty w wysokości 50 zł.
 12. Przed godziną zamknięcia Obiektu, należy rozliczyć wizytę i opuścić pomieszczenia oraz tereny na zewnątrz Obiektu.
 13. Parkowanie środków transportu Gości Obiektu odbywa się wyłącznie na zewnętrznych miejscach do tego wyznaczonych. Opłata
  za korzystanie z parkingu jest wnoszona na rzecz podmiotu zarządzającego parkingiem.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu własnych napojów (nie dotyczy wody mineralnej), w tym również napojów alkoholowych. Zabrania się wnoszenia butelek do kabin saunowych.
 15. W przestrzeni Obiektu nie wolno korzystać z telefonów, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia lub poparzeniem. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne i techniczne wnoszenia ww. przedmiotów na teren Obiektu.

  3) Ogólne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich
 1. Zachowanie Gości przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym osobom, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy
  i spokoju. Zabrania się biegania po Obiekcie.
 2. Goście Term Krakowskich są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności: plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca się uniknąć próba zanieczyszczenia wody i Obiektu, skoki do jacuzzi i basenu, bieganie, nurkowanie, wpychanie lub wrzucanie innych osób do jacuzzi lub beczki.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren całego Obiekt urządzeń zakłócających spokój innych Gości, a także wprowadzania zwierząt. Ponadto zabrania się używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer na terenie całego Obiektu.
 4. Goście obiektu są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką wilgotność i ryzyko poślizgnięcia. Goście obiektu poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko.
 5. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać pojedynczo, jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem. Zabrania się rezerwacji stołków i leżaków.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się nakazom obsługi Obiektu.

  4) Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich
 1. Z saun mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wchodząc do saun Gość potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie
  do korzystania z tej formy rekreacji.
 2. Wstępu do saun zabrania się osobom: z intensywnymi chorobami skóry, infekcjami septycznymi, z ostrą infekcją wirusową (np. grypą), ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, ostrą lub niewyleczoną gruźlicą, stanem zapalnym serca, stanami zawałowymi, objawami dekompresji, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami np. epilepsja, po przebytym udarze, z zapaleniem żył, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia, zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami, osobom ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia. Kobiety w ciąży mogą korzystać z saun jedynie po uprzedniej konsultacji z lekarzem i czynią to na własną odpowiedzialność.
 3. Goście są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do poszczególnych kabin saunowych, łaźni parowej, groty solnej, beczki
  z zimną wodą, jacuzzi i basenu. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. Korzystając
  z jacuzzi zabrania się stosowania jakichkolwiek kosmetyków do ciała.
 4. Do saun należy wchodzić boso.
 5. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim podłożeniu ręcznika pod całe ciało. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
 6. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmować się może jedynie obsługa Obiektu. Zabrania się stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.
 7. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca oraz na nim, gdyż grozi to pożarem.
 8. Zabrania się dotykania elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na wylot pary znajdujący się przy wejściu do łaźni parowej na dole po prawej stronie.
 9. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 10. Zalecane jest, aby z sauny korzystać w towarzystwie drugiej osoby.
 11. Zabrania się przebywania w gorących saunach tj. Fińskiej i Widowiskowej powyżej 15minut. Zaleca się aby przerwa pomiędzy kolejnymi sesjami w saunie trwała nie mniej niż 15 min.
 12. W razie pogorszenia samopoczucia, zawrotów głowy itp. należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie sauny. W stanach zagrożenia zdrowia należy skorzystać z przycisku alarmowego lub zgłosić ten fakt pracownikowi Obsługi.

  5) Odpowiedzialność cywilna
 1. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania Obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody Gości, powstałe w następstwie korzystania przez nich z Obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń oraz niestosowania się do postanowień Regulaminu, instrukcji znajdujących się wewnątrz obiektu i zaleceń obsługi.
 2. Za szkody powstałe w wyniku działania osób poniżej 18 roku życia spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w tym z urządzeń biorą pełną odpowiedzialność Rodzice lub Opiekunowie Prawni tej osoby.
 3. Obiekt nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na jego teren przez Gości.
 4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, Gość traci prawo
  do roszczeń odszkodowawczych.
 5. Recepcja Obiektu nie rozpatruje skarg i zażaleń Gości. Reklamacje prosimy zgłaszać drogą emailową na adres: TK BŁONIA kontakt@termykrakowskie.pl, TK SODOWA apartamentyzakrzowek@gmail.com.
 6. Gość obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Obiektu treścią rozporządzenia RODO wdrożonego w Termach Krakowskich w tym dla potrzeb procesu rezerwacyjnego zgodnie z Ustawą 2002 roku o Danych Osobowych (DZ. U. Nr. 101 poz, 926 ze zmianami).

  6) Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dotyczy całego Obiektu Term Krakowskich. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą obsługi Obiektu, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 2. Regulamin jest dostępny w recepcji obiektu i na stronie www.termykrakowskie.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właściciel Obiektu

RODO

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO

1. Administrator Pana/i danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pana/i dane osobowe, jest Avalon Nature S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sodowej 42 (dalej „Avalon Nature S.A.” lub „Spółka”) właściciel Term Krakowskich BŁONIA przy ul. Reymonta 20 w Krakowie (dalej zwane TK BŁONIA).
2. Dane kontaktowe do Administratora Pana/i danych osobowych Avalon Nature S.A. ul. Sodowa 42 30-376 Kraków. Adres e-mail: marketing@avalon-krakow.pl,
Nr telefonu: 600 352 703, Strona internetowa: www.avalonnature.pl
Właściciel Termy Krakowskie BŁONIA, ul. Reymonta 20 30-059 Kraków, Adres e-mail: kontakt@termykrakowskie.pl, Nr telefonu: 538 295 500,
Strona internetowa: www.termykrakowskie.pl
3. Sposób pozyskania Pana/i danych kontaktowych
Otrzymaliśmy je od Pana/i podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, podczas osobistego spotkania w obiekcie TK BŁONIA, przez przesłaną wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.termykrakowskie.pl lub w trakcie zakupu biletu na imprezy saunowe TK BŁONIA drogą elektroniczną.
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych przez Spółkę
Przetwarzamy Pana/i dane osobowe bazując na udzielonej przez Pana/ią zgodzie do:
• umożliwienia kontaktu w calach informacyjnych dotyczących oferty Term Krakowskich, którą to Pan/i wykazał/a zainteresowanie oraz odpowiedzi na zadane pytania,
• realizacji zawartych z Panem/ią umów, w tym finalizacji sprzedaży biletów na imprezy saunowe, karnety, vouchery oraz zaproszenia,
• obsługi reklamacji skierowanej do TK BŁONIA, telefonicznie, mailowo lub podczas kontaktu osobistego, gdy Pan/i złożył/a taką reklamację,
• obsługa zgłoszeń skierowanych do TK BŁONIA np. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub mailowo.
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę i TK BŁONIA obowiązków wynikających z przepisów
prawa),
Dodatkowo, przepisy wymagają od Spółki przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Jeśli wyrażą Pan/i zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pana/i dane osobowe podczas działań marketingowych mających na celu przedstawienie oferty Term Krakowskich. Dotyczących imprez saunowych, promocji, bonów rabatowych itp.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/i wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt mailowy. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie przez Pana/ią wycofana.
5. Wymagane dane osobowe i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Wymagamy podania przez Pana/ią następujących danych osobowych do celów informacyjnych, jak również, aby móc zawrzeć i sfinalizować umowę w tym sprzedaż biletów drogą elektroniczną:
• imię, nazwisko, email i numer telefonu.
Niepodanie powyższych danych osobowych, może skutkować utrudnionym kontaktem z Panem/ią, a co za tym idzie brakiem możliwości przesłania materiałów informacyjnych, biletów lub przystąpienia do podpisania umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/i podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pana/i szczegółowych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/i danych osobowych jest udzielona przez Pana/ią zgoda.
6. Uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/i praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/i danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych.
Z tych uprawnień może Pan/i skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pana/i, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/i dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez Spółkę zebrane; cofnie Pan/i zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych; Pana/i dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w momencie, gdy Pan/i
zauważy, że Pana/i dane są nieprawidłowe – może Pan/i żądać ograniczenia przetwarzania Pana/i danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
7. Sytuacje, w których może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
Pan/i ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/i znalazł/a,
• Pana/i dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Przypominamy, że z prawa sprzeciwu może Pan/i skorzystać od 25 maja 2018 roku.
8. Pana/i dane osobowe mogą podlegać profilowaniu
9. Udostępnianie Pana/i danych osobowych
Pana/i dane osobowe nie są udostępniane zewnętrznie, oznacza to, że Spółka korzysta z nich tylko do własnych celów (finansowych, marketingowych, statystycznych). Przepisy wymagają od Spółki przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
10. Okres przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe są w bazie Spółki przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
Przechowujemy Pana/i dane osobowe dla celów marketingowych, a po ustaniu celu ich przetwarzania np. informacji o promocjach czy umowy w tym sprzedaży biletów lub na Pana/i żądanie, są one usuwane lub archiwizowane. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
11. Prawo dostępu do Pana/i danych osobowych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
12. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. Wniesienie skargi do organu nadzorczego.
W przypadku działania wbrew regulacji RODO, Pan/i ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/i danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

pl_PLPL
Przewiń do góry