fbpx

INFORMACJE
O FIRMIE

Termy Krakowskie są właścicielami marek

AVALON NATURE S.A.

Właściciel marki TK Błonia

S.M. Staszica

Właściciel marki TK Sodowa

Sauna Cup

Jeden z pierwszych turniejów saunowych w Polsce oraz turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski

Akademia saunamistrzów

Szkolenia dla saunamistrzów

Open Sauna Night

Ogólnopolski event saunowy

Nasi przyjaciele

Sylwia Gruchała
Zespół Koszykarek Wisły Kraków
Rob Keijzer
3 krotny mistrz świata saunamistrzów
Hans Barendse i Vincent Steenbergen
Drużynowi Mistrzowie Świata Saunamistrzów
Helmuth Haller Jeden z najlepszych Saunamistrzów na świecie.
Najlepsi Saunamistrzowie z Włoch! Między innymi Enrico – 2 Saunamistrz Świata 2014, Riccardo i Massimo – 3 drużyna świata 2014, Christine i Mario – 5 drużyna świata 2014, a także Fiorenzo, Cinzia, Paolo i Daniele.
Satama Resort&Spa Team Zespół jednego z najlepszych ośrodków saunowych w Europie.
Leszek Pustułka
Właściciel Term Rzymskich w Czeladzi.
Gerhard Ten Hove
Manager Thermen Bussloo, sędzia Aufguss WM
Sabine Rauh Na co dzień stewardessa linii lotniczych Lufthansa, z zamiłowania Saunamistrzyni największego obiektu saunowego na świecie Erding Therme w Niemczech

Regulamin Term Krakowskich

Poniższy regulamin dotyczy Term Krakowskich Błonia zarządzanych przez AVALON S.A. oraz Term Krakowskich Sodowa zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Stanisława Staszica, występujących pod jedną marką.

§ 1
Informacje Ogólne

 

 1. Regulamin obiektu Termy Krakowskie obowiązuje wszystkich wyrażających chęć korzystania z obiektu, zwanych dalej  Gośćmi. Służy on zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym obiekcie oraz określeniu zasad korzystania i przebywania na terenie obiektu Termy Krakowskie.
 2. Administratorem i właścicielem obiektu Termy Krakowskie Błonia (dalej nazywanego „Obiekt”) zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20, 30-059Krakówjest Avalon Nature S.A. z siedzibą przy ul. Sodowej 42 w Krakowie.
 3. Obiekt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 23:00 i od soboty do niedzieli w godzinach 12:00-23:00.
 4. Zakup biletu wstępu do Obiektu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu przez Gościa. Tym samym Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przez wzgląd na zapewnienie bezpieczeństwa Gości Obiekt jest monitorowany z wyłączeniem miejsc, w których obowiązuje strefa nagości. W monitoringu stosowane są wszelkie zasady ustawy o ochronie danych osobowych (RODO).
 6. Po opłaceniu wstępu każdy Gość otrzymuje transponder w formie zegarka z elektronicznym kluczem do szafki, który zobowiązany jest zwrócić przed opuszczeniem Obiektu. Korzystanie z szatni (przebieralni) Obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone w celu zmiany odzienia.
 7. W zastaw za transponder / pasek z kluczykiem, Gość zobowiązany jest do pozostawienia depozytu w postaci dokumentu z danymi (poza dowodem osobistym oraz paszportem). Depozyt zwracany jest z chwilą zwrotu transpondera / paska z kluczykiem. Depozytem może być karta sportowa (Multisport), bilet KKM, karta dużej rodziny etc. Zastaw finansowy nie może stanowić depozytu za otrzymany kluczyk. Odmowa pozostawienia depozytu jest jednoznaczna z odmową akceptacji regulaminu i nie stanowi podstaw do składania reklamacji.
 8. Gość zobowiązany jest przechowywać w szafkach na odzież wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni. Gość jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. Przed opuszczeniem obiektu należy zwrócić go na recepcję. W przypadku zniszczenia lub zgubienia transpondera Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 100zł.
 9. Chęć przechowania przedmiotów wartościowych należy zgłosić pracownikowi obsługi Term Krakowskich, który bez dodatkowej opłaty na każde żądanie Gościa, przechowa je w pomieszczeniu recepcji obiektu. Pozostawienie przedmiotów wartościowych poza depozytem u pracownika recepcji obiektu następuje na własną odpowiedzialność Gościa Obiektu.
 10. Za pozostawione bez zabezpieczenia przedmioty obsługa obiektu nie odpowiada. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom obiektu. Pozostawione po zamknięciu obiektu przedmioty będą przechowywane przez okres kolejnych 7 dni, a następnie zostaną zutylizowane.
 11. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, a w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu takich jak np. włączanie i przełączanie sterowników urządzeń. Goście niestosujący się do powyższych zasad ponosić będą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy. Czynności polewania kamieni mogą wykonywać wyłącznie uprawnione przez obsługę Obiektu osoby.
 12. Pracownikom obiektu, względem Gości, przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Oznacza to, że Pracownicy Obiektu uprawnieni są do nakazania opuszczenia Obiektu, a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu Gościom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu, zanieczyszczające obiekt jak również zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodne z zasadami moralnymi i etycznymi. Dotyczy to również Gości, którzy przejawiają jakąkolwiek formę agresji lub głośnego zachowania niestosownych w miejscach relaksu. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Obiektu, a tym samym może spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy.
 13. Termy Krakowskie są czynne przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem wybranych Świąt) w godzinach zamieszczonych przy wejściu do Obiektu oraz na stronie internetowej www.termykrakowskie.pl. Istnieje możliwość rezerwacji wejścia na określoną godzinę oraz korzystania z urządzeń Term Krakowskich na wyłączność poza godzinami otwarcia obiektu po uprzednim ustaleniu tego z recepcją Obiektu. W trosce o komfort osób korzystających z urządzeń Goście są zobowiązani przestrzegać godzin rezerwacji oraz czasu zadeklarowanego przy wejściu do obiektu.
 14. Kierownictwo Obiektu może ograniczyć, całkowicie lub częściowo, możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności(np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.).
 15. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Zabrania się ich niszczenia, brudzenia, czy usuwania z dotychczasowych miejsc

§ 2
Warunki wstępu na teren Term Krakowskich

 1. Gość obiektu Termy Krakowskie musi posiadać ważny bilet wstępu. Bilet wstępu stanowi paragon fiskalny otrzymany od pracownika recepcji po uiszczeniu opłaty należnej za wstęp do obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Za bilet uprawniający Gościa do korzystania z usług obiektu uważa się wystawione przez Obiekt i podpisane zaproszenie,karty partnerów, jak równieżkarnety wystawione przez Termy Krakowskie uprawniające do korzystania z usług obiektu po uprzedniej ich autoryzacji przez Gościa. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania biletu wstępu lub karty imiennej osobom trzecim. Bilet wstępu lub kartę partnera należy zachowaćpodczas pobytu w obiekcie i w razie potrzeby okazać go na żądanie pracowników podczas kontroli. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego korzystania z obiektu.
 2. Korzystanie z obiektu jest dozwolone dla osób powyżej 16 roku życia bez opiekuna, natomiast dla osób poniżej 16 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem i pod jego nadzorem oraz na wyłączną odpowiedzialność rodzica bądź opiekuna.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na obiekcie do godziny 17.00 – w części basenowej, oraz do godziny 19.00 – w pozostałych strefach. Po wyznaczonych godzinach w/w osoby muszą opuścić daną strefę lub obiekt.
 4. Zakup biletu oraz wejście do Obiektu oznacza potwierdzenie przez Gościa, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. Z obiektumoże korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadku korzystania z obiektu przez Gościa pomimo przeciwwskazań medycznych Termy Krakowskie nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie wynikłe następstwa zdrowotne.
 5. Gość Obiektu korzystając ze wszystkich atrakcji i urządzeń oferowanych przez Termy Krakowskie ma obowiązek przestrzegać znajdujących się w wyeksponowanych miejscach instrukcji obsługi tych urządzeń oraz udzielonych przez personel Obiektu wskazówek, co do sposobu korzystania z tych urządzeń.W przypadku niezastosowania się przez Gościa Obiektu do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, Termy Krakowskie nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń.
 6. Gościom Obiektu zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 7. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 8. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług Term Krakowskich obsługa Obiektu może wezwać ochronę lub Policję w celu wyproszenia Gości z obiektu.
 9. Zakazuje się wnoszenia do obiektu jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, noży, i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych lub w depozycie.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia ręcznika lub zegarka obowiązuje opłata w wysokości 100 zł.
 11. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia Obiektu, należy opuścić pomieszczenia budynku oraz tereny na zewnątrz Obiektu.
 12. Parkowanie środków transportu Gości Obiektu odbywa się wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 7 zł bez limitu czasu oraz przy ul. 3 Maja bezpłatnie.
 13. Zabrania się wnoszenia na teren Saunarium butelek z napojami, w tym również napojów alkoholowych.
 14. Ze względów bezpieczeństwa (stłuczenia) napoje w opakowaniach szklanych należy spożywać wyłącznie w strefie barowej lub recepcyjnej.

§ 3
Ogólne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich

 1. Zachowanie Gości przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym osobom, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku, zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju, w szczególności dotyczy to Gości przebywających w części barowej, saunach i grocie solnej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi klienta w przypadku wykazywania agresywnej postawy lub gróźb ze strony klienta.
 3. Goście Term Krakowskich są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności: plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca sie uniknąć próba zanieczyszczenia wody i Obiektu, skoki do jacuzzi i basenu w przypadku TK Błonia, bieganie, nurkowanie, wpychanie lub wrzucanie innych osób do jacuzzi lub basenu.
 4. Zabronione jest wchodzenie na halę basenową z opakowaniami szklanymi oraz podobnymi do szklanych, które po rozbiciu stanowią poważne niebezpieczeństwo pokaleczenia.
 5. Zabronione jest przykładanie lodu, sztuczne chłodzenie oraz jakakolwiek ingerencja w czujniki temperatury znajdujące się w saunach. Kosztami naprawy w takich przypadkach zostanie obciążony Gość.
 6. W obiekcie panuje strefa beztekstylna w basenie i jacuzzi w godzinach 17:00-23:00, w pozostałych godzinach na basenie obowiązuje strefa tekstylna (stroje kąpielowe).
 7. Zabrania się wnoszenia na teren całego Obiekt urządzeń zakłócających spokój innych Gości, a także wprowadzania zwierząt. Ponadto zabrania się fotografowania, filmowania przy pomocy aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych Gości oraz grup zorganizowanych bez uprzedniego uzyskania od nich przyzwolenia.
 8. Goście obiektu są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką wilgotność i ryzyko poślizgnięcia. Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych „Uwaga, śliska podłoga”. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na skutek nie zachowania należytej ostrożności.Goście obiektu poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko.
 9. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem. Zabrania sie rezerwacji stołków i leżaków.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Term Krakowskich są zobowiązane do podporządkowania sie nakazom obsługi Obiektu.,

§ 4 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich

 1. Z saun i innych części infrastruktury Obiektu mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wchodząc do saun Gość potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
 2. Wstępu do saun zabrania sie osobom: z intensywnymi chorobami skóry, infekcjami septycznymi, z ostrą infekcją wirusową (np. grypą), ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, ostrą lub niewyleczoną gruźlicą, stanem zapalnym serca, stanami zawałowymi, objawami dekompresji, chorobami przejawiającymi sie nagłymi atakami np. epilepsja, po przebytym udarze, z zapaleniem żył, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia, zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami, osobom ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia. Kobiety w ciąży mogą korzystać z saun jedynie po uprzedniej konsultacji z lekarzem i czynią to na własną odpowiedzialność.
 3. Goście są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do saun, łaźni parowej, groty solnej lub jacuzzi. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. Korzystając z jacuzzi zabrania się stosowania jakichkolwiek kosmetyków do ciała.
 4. W określonych godzinach (dot. TK Błonia), strefa saun jest strefą nietekstylną, co oznacza, że w saunach zabronione jest przebywanie w strojach kąpielowych. Dopuszczalne jest okrycie się ręcznikiem lub pareo. TK Sodowa jest strefą beztekstylną – ograniczenia i informacja o tym obowiązuje także rodziców i opiekunów dzieci.
 5. Do sauny fińskiej, biosauny i łaźni parowej należy wchodzić boso.
 6. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu się ręcznikiem saunowym. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
 7. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmować się mogą jedynie pracownicy saun. Zabrania się stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.
 8. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca oraz na nim, gdyż grozi to pożarem.
 9. Zabrania się dotykania elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na wylot pary.
 10. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 11. Zalecane jest, aby z sauny korzystać w towarzystwie drugiej osoby.
 12. Zaleca się przebywanie w saunie fińskiej nie dłużej niż 15 minut, oraz przerwę pomiędzy kolejnymi sesjami w saunie trwającą nie mniej niż 15 min.
 13. W razie pogorszenia samopoczucia, zawrotów głowy itp. należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie sauny. W stanach zagrożenia zdrowia należy skorzystać z przycisku alarmowego lub zgłosić ten fakt pracownikowi obsługi Term Krakowskich.
 14. W trakcie godzin otwarcia obiektu mogą wystąpić czasowe wyłączenia urządzeń, przerwy techniczne, spowodowane ich konserwacją (np. piec w saunie lub jacuzzi).
 15. Na 15 minut przed zamknięciem obiektu następuje techniczne wyłączenie wszystkich urządzeń.
 16. Po godzinie zamknięcia obiektu (23.00 – nie wliczając nocy saunowych) obowiązuje dopłata w wysokości 15 zł za każde 5 minut przekroczonego czasu.
 17. W przypadku zachowania naruszającego Art. 140 KW, stanowiący o nieobyczajnym zachowaniu, Administrator obiektu może obciążyć klienta kosztami dezynfekcji, czyszczenia oraz wymiany wody w nieckach jacuzzi oraz basenowej. W przypadku jacuzzi – 200 zł, a w przypadku basenu 1000 zł. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega możliwość zatrzymania depozytu do czasu uregulowania kosztów.
 18. W przypadku zanieczyszczenia wody przez klienta, w niecce basenowej lub niecce jacuzzi kosztami dezynfekcji, czyszczenia oraz wymiany wody zostaje obciążony klient. W przypadku jacuzzi – 200 zł, a w przypadku basenu 1000 zł. W szczególnych przypadkach Administrator zastrzega możliwość zatrzymania depozytu do czasu uregulowania kosztów.
 19. Nagrywanie filmów, robienie zdjęć, wnoszenie poza szatnie urządzeń mogących rejestrować dźwięk lub obraz jest surowo zabroniony i może stanowić podstawę do wyproszenia klienta z obiektu.

§ 5
Odpowiedzialność cywilna

 1. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania Obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Termy Krakowskie nie ponoszą odpowiedzialności za szkody Gości, powstałe w następstwie korzystania przez nich z Obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń oraz niestosowania się do postanowień Regulaminu, instrukcji znajdujących sie wewnątrz obiektu i zaleceń obsługi.
 2. Za szkody powstałe w wyniku działania osób poniżej 18 roku życia spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w tym z urządzeń biorą pełną odpowiedzialność Rodzice lub Opiekunowie Prawni tej osoby.
 3. Termy Krakowskie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren Obiektu przez Gości.
 4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, Gość traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.
 5. Gość obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Obiektu treścią rozporządzenia RODO wdrożonego w Termach Krakowskich w tymdla potrzeb procesu rezerwacyjnego zgodnie z Ustawą 2002 roku o Danych Osobowych (DZ. U. Nr. 101 poz., 926 ze zmianami).

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dotyczy całego obiektu Term Krakowskich. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza sie pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą obsługi obiektu, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 2. Regulamin jest dostępny w recepcji obiektu i na stronie termykrakowskie.pl
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@termykrakowskie.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.­­­

Właściciel Obiektu

RODO

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO

1. Administrator Pana/i danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pana/i dane osobowe, jest Avalon Nature S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sodowej 42 (dalej „Avalon Nature S.A.” lub „Spółka”) właściciel Term Krakowskich BŁONIA przy ul. Reymonta 20 w Krakowie (dalej zwane TK BŁONIA).
2. Dane kontaktowe do Administratora Pana/i danych osobowych Avalon Nature S.A. ul. Sodowa 42 30-376 Kraków. Adres e-mail: marketing@avalon-krakow.pl,
Nr telefonu: 600 352 703, Strona internetowa: www.avalonnature.pl
Właściciel Termy Krakowskie BŁONIA, ul. Reymonta 20 30-059 Kraków, Adres e-mail: kontakt@termykrakowskie.pl, Nr telefonu: 538 295 500,
Strona internetowa: www.termykrakowskie.pl
3. Sposób pozyskania Pana/i danych kontaktowych
Otrzymaliśmy je od Pana/i podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, podczas osobistego spotkania w obiekcie TK BŁONIA, przez przesłaną wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.termykrakowskie.pl lub w trakcie zakupu biletu na imprezy saunowe TK BŁONIA drogą elektroniczną.
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych przez Spółkę
Przetwarzamy Pana/i dane osobowe bazując na udzielonej przez Pana/ią zgodzie do:
• umożliwienia kontaktu w calach informacyjnych dotyczących oferty Term Krakowskich, którą to Pan/i wykazał/a zainteresowanie oraz odpowiedzi na zadane pytania,
• realizacji zawartych z Panem/ią umów, w tym finalizacji sprzedaży biletów na imprezy saunowe, karnety, vouchery oraz zaproszenia,
• obsługi reklamacji skierowanej do TK BŁONIA, telefonicznie, mailowo lub podczas kontaktu osobistego, gdy Pan/i złożył/a taką reklamację,
• obsługa zgłoszeń skierowanych do TK BŁONIA np. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub mailowo.
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę i TK BŁONIA obowiązków wynikających z przepisów
prawa),
Dodatkowo, przepisy wymagają od Spółki przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Jeśli wyrażą Pan/i zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pana/i dane osobowe podczas działań marketingowych mających na celu przedstawienie oferty Term Krakowskich. Dotyczących imprez saunowych, promocji, bonów rabatowych itp.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/i wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt mailowy. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie przez Pana/ią wycofana.
5. Wymagane dane osobowe i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Wymagamy podania przez Pana/ią następujących danych osobowych do celów informacyjnych, jak również, aby móc zawrzeć i sfinalizować umowę w tym sprzedaż biletów drogą elektroniczną:
• imię, nazwisko, email i numer telefonu.
Niepodanie powyższych danych osobowych, może skutkować utrudnionym kontaktem z Panem/ią, a co za tym idzie brakiem możliwości przesłania materiałów informacyjnych, biletów lub przystąpienia do podpisania umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/i podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pana/i szczegółowych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/i danych osobowych jest udzielona przez Pana/ią zgoda.
6. Uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/i praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/i danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych.
Z tych uprawnień może Pan/i skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pana/i, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/i dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez Spółkę zebrane; cofnie Pan/i zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych; Pana/i dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w momencie, gdy Pan/i
zauważy, że Pana/i dane są nieprawidłowe – może Pan/i żądać ograniczenia przetwarzania Pana/i danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
7. Sytuacje, w których może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
Pan/i ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/i znalazł/a,
• Pana/i dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Przypominamy, że z prawa sprzeciwu może Pan/i skorzystać od 25 maja 2018 roku.
8. Pana/i dane osobowe mogą podlegać profilowaniu
9. Udostępnianie Pana/i danych osobowych
Pana/i dane osobowe nie są udostępniane zewnętrznie, oznacza to, że Spółka korzysta z nich tylko do własnych celów (finansowych, marketingowych, statystycznych). Przepisy wymagają od Spółki przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
10. Okres przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe są w bazie Spółki przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
Przechowujemy Pana/i dane osobowe dla celów marketingowych, a po ustaniu celu ich przetwarzania np. informacji o promocjach czy umowy w tym sprzedaży biletów lub na Pana/i żądanie, są one usuwane lub archiwizowane. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
11. Prawo dostępu do Pana/i danych osobowych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
12. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. Wniesienie skargi do organu nadzorczego.
W przypadku działania wbrew regulacji RODO, Pan/i ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/i danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

pl_PLPL
Przewiń do góry