fbpx

INFORMACJE
O FIRMIE

Termy Krakowskie są właścicielami marek

AVALON NATURE S.A.

Właściciel marki TK Błonia

S.M. Staszica

Właściciel marki TK Sodowa

Sauna Cup

Jeden z pierwszych turniejów saunowych w Polsce oraz turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski

Akademia saunamistrzów

Szkolenia dla saunamistrzów

Open Sauna Night

Ogólnopolski event saunowy

Nasi przyjaciele

Sylwia Gruchała
Zespół Koszykarek Wisły Kraków
Rob Keijzer
3 krotny mistrz świata saunamistrzów
Hans Barendse i Vincent Steenbergen
Drużynowi Mistrzowie Świata Saunamistrzów
Helmuth Haller Jeden z najlepszych Saunamistrzów na świecie.
Najlepsi Saunamistrzowie z Włoch! Między innymi Enrico – 2 Saunamistrz Świata 2014, Riccardo i Massimo – 3 drużyna świata 2014, Christine i Mario – 5 drużyna świata 2014, a także Fiorenzo, Cinzia, Paolo i Daniele.
Satama Resort&Spa Team Zespół jednego z najlepszych ośrodków saunowych w Europie.
Leszek Pustułka
Właściciel Term Rzymskich w Czeladzi.
Gerhard Ten Hove
Manager Thermen Bussloo, sędzia Aufguss WM
Sabine Rauh Na co dzień stewardessa linii lotniczych Lufthansa, z zamiłowania Saunamistrzyni największego obiektu saunowego na świecie Erding Therme w Niemczech

Regulaminy

REGULAMIN TERM  KRAKOWSKICH

1 Informacje Ogólne

 1. Regulamin obiektu Termy Krakowskie obowiązuje wszystkich wyrażających chęć korzystania z obiektu, zwanych dalej „Gośćmi”. Służy on zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym obiekcie oraz określeniu zasad korzystania i przebywania na terenie obiektu Termy Krakowskie.
 2. Administratorem i właścicielem obiektu Termy Krakowskie Błonia zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków jest Avalon Nature S.A. z siedzibą przy
  Sodowej 12/1, 30-376 Kraków, zaś administratorem i właścicielem obiektu Termy Krakowskie Sodowa   zlokalizowanego przy
  ul. Sodowej 7, 30-376 Kraków jest SM im. St. Staszica z siedzibą przy ul. Sodowej 7/7u, 30-376 Kraków, dalej nazywanych „Obiektem”.
 3. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyłączeniem wybranych Świąt) w godzinach zamieszczonych przy wejściu do Obiektu oraz na stronie internetowej www.termykrakowskie.pl.
 4. Zakup biletu wstępu do Obiektu lub skorzystanie z karty sportowej ew. wykupionego wcześniej wykupionego vouchera jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu przez Gościa. Tym samym Gość zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Dodatkowe 15 minut dodawane do zakupionego czasu wstępu do Obiektu lub doliczane do czasu uprawniającego do skorzystania
  z Obiektu przez posiadaczy kart sportowych służy rozliczeniu wizyty w Obiekcie.
 6. Każdy Gość jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich niebezpiecznych sytuacji Obsłudze takich jak: sytuacji zagrożenia życia
  i zdrowia, manipulowanie przy urządzeniach lub ich sterownikach przez osoby postronne, wszelkie przypadki omdleń, zauważonego złego samopoczucia innych Gości oraz ich nienaturalnego stanu psychofizycznego, przypadki nieobyczajnych zachowań, przypadki agresji werbalnej i niewerbalnej.
 7. Każdy Gość przed wejściem na teren Obiektu jest zobowiązany do zaznajomienia się z planem ewakuacji i lokalizacją gaśnic i kocy gaśniczych.
 8. Przez wzgląd na zapewnienie bezpieczeństwa Gości recepcja Obiektu jest monitorowana.
 9. Na terenie całego Obiektu obowiązuje strefa beztekstylna, co oznacza, że we wszystkich kabinach saunowych Goście nie mogą nosić strojów kąpielowych ani bielizny, zaś do okrycia używają ręczników, hammamów lub pareo. Z łaźni parowej Hammam Goście mogą korzystać wyłącznie bez jakiegokolwiek okrycia. W korytarzach, wypoczywalniach oraz w ogrodzie Goście mogą poruszać się wyłącznie wyłącznie okryci ręcznikami, hammamami lub pareo lub w szlafrokach.
 10. Po opłaceniu wstępu każdy Gość otrzymuje transponder w formie zegarka z elektronicznym kluczem do szafki, który zobowiązany jest zwrócić przed opuszczeniem Obiektu. Korzystanie z szatni (przebieralni) Obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone w celu zmiany odzienia.
 11. Gość zobowiązany jest przechowywać w szafkach na odzież wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni. Gość jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. Przed opuszczeniem obiektu należy zwrócić go na recepcję. W przypadku zniszczenia lub zgubienia transpondera Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50zł.
 12. Chęć przechowania przedmiotów wartościowych należy zgłosić pracownikowi obsługi Term Krakowskich, który bez dodatkowej opłaty na każde żądanie Gościa, przechowa je w pomieszczeniu recepcji obiektu. Pozostawienie przedmiotów wartościowych poza depozytem u pracownika recepcji obiektu następuje na własną odpowiedzialność Gościa Obiektu.
 13. Za pozostawione bez zabezpieczenia przedmioty obsługa obiektu nie odpowiada. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom obiektu. Pozostawione po zamknięciu obiektu przedmioty będą przechowywane przez okres kolejnych 7 dni, a następnie zostaną zutylizowane.
 14. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, a w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu takich jak np. włączanie i przełączanie sterowników urządzeń. Zabrania się dotykania elementów grzejnych oraz kładzenia w ich okolicach jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności tekstyliów. Goście niestosujący się
  do powyższych zasad ponosić będą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy. Czynności polewania kamieni mogą wykonywać wyłącznie uprawnione przez obsługę Obiektu osoby. Za zanieczyszczenie wody w jacuzzi Gość będzie zobowiązany do zapłaty kwoty 200zł, zaś za zanieczyszczenie basenu kwoty 500zł tytułem zwrotu kosztów wymiany wody i jej podgrzania.
 15. Pracownikom obiektu, względem Gości, przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Oznacza to, że Pracownicy Obiektu uprawnieni
  są do nakazania opuszczenia Obiektu, a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu Gościom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu, zanieczyszczające obiekt jak również zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodne z zasadami moralnymi i etycznymi. Dotyczy
  to również Gości, którzy przejawiają jakąkolwiek formę agresji, w słownej lub głośnego zachowania niestosownych w miejscach relaksu. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie Obiektu, a tym samym może spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy.
 16. Osobie naruszającej regulamin i wyproszonej przez obsługę z Obiektu nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty wniesionej tytułem wstępu do obiektu, względnie cofnięcia wizyty zarejestrowanej przez system kart sportowych.
 17. Kierownictwo Obiektu może ograniczyć, całkowicie lub częściowo, możliwość korzystania z Obiektu lub poszczególnych urządzeń
  w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.).
 18. Przed skorzystaniem z Obiektu należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Zabrania się ich niszczenia, brudzenia czy usuwania ich z dotychczasowych miejsc.

  2 Warunki wstępu na teren Term Krakowskich
 1. Gość Obiektu musi posiadać ważny bilet wstępu. Bilet wstępu stanowi paragon fiskalny otrzymany od pracownika recepcji po uiszczeniu opłaty należnej za wstęp do obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Za bilet uprawniający Gościa do korzystania z usług obiektu uważa się wystawione przez Obiekt i podpisane zaproszenie (voucher), karty partnerów, jak również karnety wystawione przez Obiekt uprawniające do korzystania z usług obiektu po uprzedniej ich autoryzacji przez Gościa. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania biletu wstępu lub karty imiennej osobom trzecim. Bilet wstępu lub kartę partnera należy zachować podczas pobytu w obiekcie i w razie potrzeby okazać go na żądanie pracowników podczas kontroli. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia
  do jednorazowego korzystania z obiektu.
 2. Zgodnie z regulaminami kart sportowych Gość korzystający z tej opcji wstępu do Obiektu jest zobowiązany wylegitymować się dokumentem potwierdzającym jego tożsamość wydanym przez organ administracji publicznej. W przeciwnym wypadku obsługa ma prawo odmówić wstępu do Obiektu.
 3. Korzystanie z obiektu jest dozwolone dla osób powyżej 16 roku życia bez opiekuna, natomiast dla osób poniżej 16 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem i pod jego nadzorem. Dzieci do lat 5 nie powinny korzystać z gorących saun tj. Fińskiej i Widowiskowej.
 4. Zakup biletu oraz wejście do Obiektu oznacza potwierdzenie przez Gościa, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji. Z obiektu może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z treścią Ustawy
  o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z treścią Ustawy o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadku korzystania z obiektu przez Gościa pomimo przeciwwskazań medycznych Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikłe następstwa zdrowotne.
 5. Gość Obiektu korzystając ze wszystkich atrakcji i urządzeń ma obowiązek przestrzegać znajdujących się w wyeksponowanych miejscach instrukcji obsługi tych urządzeń oraz udzielonych przez personel Obiektu wskazówek, co do sposobu korzystania z tych urządzeń. W przypadku niezastosowania się przez Gościa Obiektu do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń.
 6. Gościom Obiektu zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
 7. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza zewnętrznymi strefami do tego wyznaczonymi.
 8. W Obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 9. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług, obsługa Obiektu może wezwać ochronę lub Policję w celu wyproszenia Gości z obiektu.
 10. Zakazuje się wnoszenia do obiektu jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, noży, i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych lub w depozycie.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonego ręcznika Gość jest zobowiązany do zapłaty opłaty w wysokości 50 zł.
 12. Przed godziną zamknięcia Obiektu, należy rozliczyć wizytę i opuścić pomieszczenia oraz tereny na zewnątrz Obiektu.
 13. Parkowanie środków transportu Gości Obiektu odbywa się wyłącznie na zewnętrznych miejscach do tego wyznaczonych. Opłata
  za korzystanie z parkingu jest wnoszona na rzecz podmiotu zarządzającego parkingiem.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu własnych butelek z napojami w tym również napojów alkoholowych. Napoje zakupione
  w Obiekcie należy spożywać wyłącznie w wypoczywalni. Zabrania się wnoszenia butelek do kabin saunowych.

  3 Ogólne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich
 1. Zachowanie Gości przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym osobom, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy
  i spokoju. Zabrania się biegania po Obiekcie.
 2. Goście Term Krakowskich są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności: plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca się uniknąć próba zanieczyszczenia wody i Obiektu, skoki do jacuzzi i basenu, bieganie, nurkowanie, wpychanie lub wrzucanie innych osób do jacuzzi lub beczki.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren całego Obiekt urządzeń zakłócających spokój innych Gości, a także wprowadzania zwierząt. Ponadto zabrania się używania telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i kamer na terenie całego Obiektu.
 4. Goście obiektu są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką wilgotność i ryzyko poślizgnięcia. Goście obiektu poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko.
 5. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać pojedynczo, jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem. Zabrania się rezerwacji stołków i leżaków.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się nakazom obsługi Obiektu.

  4 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z urządzeń Term Krakowskich
 1. Z saun mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wchodząc do saun Gość potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie
  do korzystania z tej formy rekreacji.
 2. Wstępu do saun zabrania się osobom: z intensywnymi chorobami skóry, infekcjami septycznymi, z ostrą infekcją wirusową (np. grypą), ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych, ostrą lub niewyleczoną gruźlicą, stanem zapalnym serca, stanami zawałowymi, objawami dekompresji, chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami np. epilepsja, po przebytym udarze, z zapaleniem żył, ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia, zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami, osobom ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia. Kobiety w ciąży mogą korzystać z saun jedynie po uprzedniej konsultacji z lekarzem i czynią to na własną odpowiedzialność.
 3. Goście są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do poszczególnych kabin saunowych, łaźni parowej, groty solnej, beczki
  z zimną wodą, jacuzzi i basenu. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione. Korzystając
  z jacuzzi zabrania się stosowania jakichkolwiek kosmetyków do ciała.
 4. Do saun należy wchodzić boso.
 5. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim podłożeniu ręcznika pod całe ciało. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.
 6. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń zajmować się może jedynie obsługa Obiektu. Zabrania się stosowania jakichkolwiek własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej.
 7. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca oraz na nim, gdyż grozi to pożarem.
 8. Zabrania się dotykania elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na wylot pary znajdujący się przy wejściu do łaźni parowej na dole po prawej stronie.
 9. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 10. Zalecane jest, aby z sauny korzystać w towarzystwie drugiej osoby.
 11. Zabrania się przebywania w gorących saunach tj. Fińskiej i Widowiskowej powyżej 15minut. Zaleca się aby przerwa pomiędzy kolejnymi sesjami w saunie trwała nie mniej niż 15 min.
 12. W razie pogorszenia samopoczucia, zawrotów głowy itp. należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie sauny. W stanach zagrożenia zdrowia należy skorzystać z przycisku alarmowego lub zgłosić ten fakt pracownikowi Obsługi.

  5 Odpowiedzialność cywilna
 1. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania Obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody Gości, powstałe w następstwie korzystania przez nich z Obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń oraz niestosowania się do postanowień Regulaminu, instrukcji znajdujących się wewnątrz obiektu i zaleceń obsługi.
 2. Za szkody powstałe w wyniku działania osób poniżej 18 roku życia spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania z obiektu lub jego wyposażenia w tym z urządzeń biorą pełną odpowiedzialność Rodzice lub Opiekunowie Prawni tej osoby.
 3. Obiekt nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na jego teren przez Gości.
 4. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, Gość traci prawo
  do roszczeń odszkodowawczych.
 5. Recepcja Obiektu nie rozpatruje skarg i zażaleń Gości. Reklamacje prosimy zgłaszać drogą emailową na adres: TK BŁONIA kontakt@termykrakowskie.pl, TK SODOWA apartamentyzakrzowek@gmail.com.
 6. Gość obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Obiektu treścią rozporządzenia RODO wdrożonego w Termach Krakowskich w tym dla potrzeb procesu rezerwacyjnego zgodnie z Ustawą 2002 roku o Danych Osobowych (DZ. U. Nr. 101 poz, 926 ze zmianami).

  6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin dotyczy całego Obiektu Term Krakowskich. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą obsługi Obiektu, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 2. Regulamin jest dostępny w recepcji obiektu i na stronie www.termykrakowskie.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

Właściciel Obiektu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Avalon Nature S.A. w Krakowie ul. Sodowa 42, 30-376 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Krakowie IX Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: 0000842789 NIP: 676-258-12-40 REGON: 386 182 565 zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem www.termykrakowskie.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@termykrakowskie.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie www.termykrakowskie.pl

II. Składanie zamówień

1. Kupującym w sklepie internetowym www.termykrakowskie.pl, zwanym dalej Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży usług dostępnych www.termykrakowskie.pl jest właściciel Avalon Nature S.A. w Krakowie zwany dalej Sprzedawcą.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie
realizacji zamówienia.

3. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje handlowe zamieszczone na www.termykrakowskie.pl nie stanową oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy świadczenia usług.

4. Klient może składać zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) w sklepie przez 24 godziny na dobę każdego dnia w roku.

5. Informację handlowe zawarte na stronie www.termykrakowskie.pl może przeglądać każdy. Zamówienie może złożyć tylko osoba pełnoletnia lub osoba prawna.

6. Zamówienie można składać korzystając z formularza zamieszczonego w sklepie internetowym. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe
wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta.

7. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) i jej przyjęcie przez sklep internetowy
za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną i/lub telefonicznie w ciągu 48
godzin. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny adres e-mail) zostanie ono anulowane.

8. Przedmiotem umowy świadczenia usług są wszystkie widoczne usługi dostępne na stronie internetowej sklepu. Niektóre z oferowanych usług mogą być niedostępne
w chwili składania oferty, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.

9. Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta chęci zawarcia z Termy Krakowskie – Avalon Nature S.A. Krakowie umowy o świadczenie usług, stosownie do tego co wynika z treści złożonego przez Klienta zamówienia.

10. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

11. Zamówienia zostanie potwierdzone drogą e-mail lub telefonicznie.

12. W przypadku kiedy dana usługa została już sprzedana, a dana oferta nie ma możliwości zrealizowania, kupujący może otrzymać kupon o równowartości zakupionej usługi do wykorzystania na inne usługi o ile wyrazi chęć jego nabycia.

III. Cena. Formy płatności.

1. Wszystkie podane przez sklep internetowy ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.
2. Wszystkie prezentowane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są podczas składania zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych produktów w ciągu dnia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru/usługi lub w formie przedpłaty na konto bankowe podane na stronie internetowej lub w e-mailu wysłanym do klienta. Jeżeli klient dokonuje przedpłaty na konto bankowe sklepu w tytule przelewu zobowiązany jest do wpisania daty, nazwiska i rodzaju wydarzenia /usługi/.

IV. Wysyłka – terminy, sposób i koszty
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej, bądź e-mailowej weryfikacji złożonego przez Klienta zamówienia. W przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia poprzez dane wprowadzone przez Klienta podczas procesu zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.

2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia. W celu weryfikacji zamówienia Klient, proszony jest o odesłanie maila do nadawcy wiadomości na adres: termykrakowskie@gmail.com.

3. Zamówienia realizowane są w terminie średnio 3 dni robocze licząc od dnia przesłania przez Sprzedawcę drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji po zapłacie za towar/usługę na konto bankowe.

4. Wszystkie upominki/zaproszenia wysyłane są Pocztą Polską S.A. Czas dostawy wynosi do 3 dni robocze, zgodnie z deklaracją Poczty Polskiej w zakresie dostarczania przesyłek.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego skompletowania lub innych przyczyn niezależnych.
6. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówienia w wyżej wymienionym terminie z przyczyn niezależnych od właściciela sklepu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Ustalany jest dalszy tok postępowania. Klient może:
 zrezygnować z całego zamówienia,
 zrezygnować z brakującej usługi,
 oczekiwać na realizację całego zamówienia w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.
7. Koszt dostawy wskazane są podczas procesu składania zamówienia.
8. Zamówiony upominek/zaproszenie potwierdzający zakup usługi zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Miejsce dostawy oraz adresata upoważnionego do odbioru towaru należy określić odpowiednio w e-mailu.
9. Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta po opłaceniu towaru.usługi. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT oprócz standardowych danych typu adres e-mail i telefon należy podać nazwę i adres firmy oraz NIP. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoważne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

V. Informacje o promocjach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

1. Aktualne promocje cenowe produktów widoczne są na stronie internetowej.
2. Składając zamówienie w sklepie internetowym i akceptując niniejszy Regulamin  klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofertach  specjalnych, promocjach, a także nowościach oraz na przetwarzanie danych
osobowych przez Sprzedawcę.

VI. Anulowanie zamówienia i Odstąpienie od umowy. Reklamacje.

1. Od dnia złożenia zamówienia, do dnia odbioru przesyłki albo opłacenia towaru/ usługi, Klient ma możliwość jego anulowania, poprzez wysłanie e-maila na adres
termykrakowskie@gmail.com z zapisem o ANULACJI zamówienia. Klient może także anulować zamówienie poprzez odmowę przyjęcia przesyłki. W tym celu Klient powinien przesłać niezwłocznie odpowiednią informację na adres email sklepu.
2. Klient korzystający ze Sklepu, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług – od dnia jej zawarcia zgodnie z art.7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
3. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na adres: Termy Krakowskie Avalon Nature S.A. w Krakowie 30-376 Kraków ul. Sodowa 42 lub na adres mailowy : termykrakowskie@gmail.com.
4. Klientom będącym osobami fizycznymi, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby
fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1.
5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, otrzymana przesyłka zawierająca towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru
przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Klient powinien przesłać oryginały dostarczonych wraz z przesyłką dokumentów w szczególności dowodu wydania. Klient powinien zachować fakturę VAT wystawioną
przez Operatora. Po przyjęciu zwrotu towaru, Operator prześle Klientowi fakturę korygującą do ww. faktury VAT. Klient zobowiązany jest podpisać i odesłać
Operatorowi kopię faktury korygującej lub noty korygującej do paragonu.
7. Zwracany przez Klienta towar, powinien zostać opakowany w sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu co w szczególności zapewnia zwrot
przesyłki w oryginalnym opakowaniu.
8. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru, poprzez wykonanie przelewu lub przekazu przez Sprzedawcę na wskazane przez Klienta
konto, jeśli nastąpiła wcześniejsza zapłata za towar.
9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usługi lub towaru wysyłając stosowne pismo na adres: Termy Krakowskie Avalon Nature S.A. Krakowie 30-376 Kraków ul.Sodowa 42. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni i wysyłane pocztą bądź e-mailem.
10. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu lub za następstwa niedostarczenia przesyłki na czas. W takich przypadkach odpowiedzialność spada na Pocztę Polską S.A.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe podane przez Klienta podczas wypełniania formularza w trakcie procesu zamawiania, przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient wyrazi na to zgodę, dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach, ofertach specjalnych, wykorzystywanie danych Klienta w celach prowadzenia programów lojalnościowych jak również weryfikacji
jakości oferowanych usług.
3. W przypadku gdy Klient nie chce otrzymywać newslettera należy przesłać stosowną informację na adres termykrakowskie@gmail.com
4. Dane osobowe Klienta są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub
wykonania umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
5. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz.
926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Termy Krakowskie Avalon Nature S.A. Kraków 30-376 Kraków ul. Sodowa 42.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptują zasad określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.termykrakowskie.pl
dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na
stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług Term Krakowskich z wykorzystaniem Sklepu, świadczenie usług odbywa się na zasadach określonych w: Regulaminie Term Krakowskich.
5. Sprzedawca pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie sklepu opisy produktów były prawidłowe nie gwarantuje, że nie zawierają błędów.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia, o kontakt mailowy pod adresem termykrakowskie@gmail.com
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miały wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: wycofania z oferty poszczególnych produktów, wprowadzania do oferty nowych towarów, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2014.

RULES OF TERMY KRAKOWSKIE

1 GENERAL INFORMATION

 1. Facilities Termy Krakowskie use rules apply to all who wish to use the facility, hereinafter referred to as “Guests”. It regulates safety, order and cleanliness throughout the facility and defines the rules of use and staying at the Termy Krakowskie.
 2. The administrator and the owner of the Termy Krakowskie Błobia located at Reymonta street 20, 30-059 Kraków is Avalon Nature S.A. with headquarters at ul. Sodowa 42, 30-376 Kraków. The administrator and the owner of the Termy Krakowskie Sodowa, located at ul. Sodowa 7, 30-376 Krakow is SM them. St. Staszica with headquarters at ul. Sodowa 7 / 7u, 30-376 Kraków. All three oft hem hereinafter referred to as the “Facility”.
 3. The Facility is open from Monday to Sunday (excluding selected Holidays) in hours posted at the entrance to the Facility and on the website termykrakowskie.pl.
 4. The purchase of an entrance ticket to the Facility or the use of a sports card or a previously bought voucher is tantamount to reading and accepting the Regulations by the Guest. Thus, the Guest is obliged to comply with the provisions contained in these Regulations.
 5. There are additional 15 minutes added to the purchased time of admission to the Facility or to the time entitling to use the Facility by sports card holders. The added time is used to settle Guest‘ visit to the Facility.
 6. Each Guest is obliged to report all unsafe situations to the Staff such as: life and health threats, tampering with devices or their controls by unauthorized persons, all cases of fainting, the unwell well-being of other guests and their unnatural psychophysical state noticed, cases of non-ordinary behavior as well as verbal and non-verbal aggression.
 7. Every Guest before entering the Facility is obliged to familiarize himself with the evacuation plan and the location of extinguishers and blankets.
 8. For the sake of ensuring the safety of guests, the reception desk is monitored.
 9. There is a textile-free zone throughout the entire facility, which means that in all sauna cabins, guests are not allowed to wear swimwear or underwear. They use towels, hammams or pareos to cover. The Hammam steam bath must be used without any cover.
  In corridors, areas of rest and in the garden, guests can move around wearing towels, hammams or pareo or bathrobes only.
 10. After paying the admission, each guest receives a transponder in the form of a watch with an electronic key to the locker, which he is obliged to return before leaving the facility. The use of locker rooms (changing rooms) of the object and clothing lockers is obligatory. Staying in locker rooms and their surroundings is allowed only to change clothing.
 11. The guest is obliged to store all items left in the cloakroom in clothing cabinets. The guest is obliged to ensure proper closing of the clothing locker and proper storage of the transponder. Before leaving the facility returning of the transponder to the reception is obligatory. In case of a destruction or a loss of the transponder, the Guest is obliged to pay a PLN 50 fee.
 12. The willingness to store precious things should be reported to the person form the Termy Krakowskie’ staff who, at no extra charge, will store them in the reception area of the facility, at every request of the Guest. Leaving valuables outside of the deposit at the reception is allowed on the own responsibility of the Guest.
 13. The staff of the facility is not responsible for unsecured items. All objects found should be given to the employees of the facility. Objects left after closing the facility will be stored for a further 7 days. After that time they will be disposed of.
 14. It is strictly forbidden to pollute or destroy the property of the facility. The behaviors that may bring danger to the health or life of the facility‘s users. In particular it is forbidden to:
  – pour water on the temperature sensors,
  – turn ventilation valves,
  – pour fragrance oils or other substances into sauna stoves and any other interference in the technical infrastructure of the facility such as, for example, switching on and switching device controllers.
  It is forbidden to touch heating elements and put any objects in their surroundings, in particular textiles. Guests who do not comply with the above rules will bear material liability for damage caused by their fault. Stone pouring activities may only be performed by persons authorized by the Facility. For the water pollution in the jacuzzi, the guest will be required to pay PLN 500, and for the pool’s pollution, the amount of PLN 1000 will be reimbursed for the cost of changing the water and heating it.
 1. Staff of the facility are entitled to the host’s right in relation to the guests. This means that the Staff is entitled to ask someone to leave the Facility, as well as issue a permanent or temporary prohibition to use the facility for Guests who act against the provisions of the Rules and its regulations, in particular persons whose behavior may bring health or life threat to users of the facility. It contaminates the Facility as well as in the surroundings. It applies to a way that does not reflect good manners, the culture of saunas or it is incompatible with moral and ethical principles. This also applies to guests who exhibit any form of aggression, verbal or loud inappropriate behavior in places of relaxation. Failure to comply with the above rules may be considered as an attempt to disturb the peace of the object. Thus may result in taking criminal law measures against the culprit.
 2. The person violating the regulations and asked by the staff to leave the Facility is not entitled to a refund of the fee paid either as the entrance to the facility nor as withdrawal of the visit registered by the sports card system.
 3. The facility management may limit, wholly or in part, the possibility of using the Facility or individual devices in case of such necessity (eg. in the case of overcrowding,  urgent need or emergency situation, etc.).18.     Before using the Facility, read and comply strictly with the instructions on the warning or prohibiting signs. It is forbidden to destroy, dirty or remove them from its places.  

  § 2
  CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE AREA OF TERMY KRAKOWSKIE

  1. The Guest of the Object must have a valid admission ticket. The admission ticket is a cash register receipt received from the reception employee after paying the fee due for admission to the facility in accordance with the applicable price list. The ticket entitling the Guest to use the services of the object is considered to be issued by the Facility and signed invitation (voucher), partner cards, as well as passes issued by the facility authorizing the use of the facility after prior authorization by the Guest. It is forbidden to transfer or rent an admission ticket or name card to third parties. The admission ticket or partner card should be kept during the stay in the facility and, if necessary, be presented at the request of employees during the inspection. A single ticket is valid only on the day of sale and entitles to one-time use of the object.
  2. Pursuant to the regulations of sports cards, a guest using this option to enter the Facility is obliged to identify himself with a document confirming his identity issued by a public administration authority. Otherwise, the service has the right to refuse admission to the Facility.
  3. The use of the facility is allowed for persons over 16 years old without a guardian. Persons under 16 years of age and children are allowed to enter only with an adult guardian and under his supervision. Children under 5 years of age should not use hot saunas –  Finnish and Show.
  4. The purchase of a ticket and entry to the facility means that the Guest confirms that his health does not prevent the use of this form of recreation. Anyone may use the facility, except for persons suffering from infectious diseases (as per the Act on preventing and combating infectious diseases in humans and in accordance with the Act on Prevention of Infections) and people suffering from infectious or unsightly-looking skin rashes with visible open wounds (excluding minor injuries), as well as people under the influence of alcohol, medicine and drugs. In the case of using the facility by the guest despite medical contraindications, the facility is not responsible for any resulting health consequences.
  5. The Guest of the Facility, using all attractions and devices, is obliged to observe the instructions for use of these devices and the instructions given by the staff on how to use these devices. In case of non-compliance of the Object by the Guest with the content of the operating instructions of the personnel, the Facility shall not be liable for any damage caused as a result of improper use of these devices.
  6. Guests of the Facility are not allowed to distribute leaflets, sell goods, offer and perform services on the premises.
  7. There is an absolute ban on smoking in the Facility except of the external zones designated for this purpose.
  8. It is absolutely forbidden in the facility to bring and consume alcoholic beverages and intoxicants.
  9. In case of doubts as to the sobriety of persons using or wishing to use the services, the facility’s service may call the security or the Police in order to ask guests to leave the facility.
  10. It is forbidden to bring any dangerous objects into the facility, in particular: glass containers, knives, and other sharp objects. These things should be left in the clothing cabinets or in the depository.
  11. In the case of the towel being rented or lost, the Guest is obliged to pay a fee of PLN 50.
  12. Before the closing time of the Facility, guests are obliged to settle the visit and leave the premises and areas outside the Facility.
  13. Parking of the means of transport of guests the facility is carried out only at external places designated for that purpose. The fee for using the car park is paid to the managing entity of the car park.
  14. It is forbidden to bring own bottles with drinks, including alcoholic beverages, to the premises. Drinks purchased in the facility should be consumed only in the restroom. It is forbidden to bring bottles to the sauna cabins. 

  § 3 GENERAL PROVISIONS REGARDING THE USE OF TERMY KRAKOWSKIE EQUIPMENT

  1. The behavior of Guests staying in all rooms in the sauna area must not interfere with other people’s rest nor be troublesome to them. All those using the rooms intended for recreation are obliged to maintain peace and quiet. It is forbidden to run after the facility.
  2. Guests of Termy Krakowskie are obliged to refrain from activities that are contrary to prevailing customs and threaten to maintain security, peace and order. These include, in particular: spitting, chewing a gum or any other avoidable attempt to contaminate the water and the facility. Jumping into the jacuzzi and swimming pool, running, diving, pushing or throwing other people into the jacuzzi or barrel are also forbidden.
  3. It is forbidden to bring equipment to disturb the peace of other guests, as well as to introduce animals. In addition, it is forbidden to use mobile phones, cameras throughout the entire facility.
  4. Guests are required to get around without shoes or appropriate bathing shoes in all marked rooms, with extreme caution due to high humidity and the risk of slipping. Please note that guests who move around without a bathing flip flops do so at their own risk.
  5. One can use the deckchairs and seats individually, only after covering them with a towel. It is forbidden to reserve stools and loungers.
  6. All persons on the premises of the Facility are obliged to strictly comply with the staff’s instructions of the Facility.


§ 
4 SPECIAL PROVISIONS REGARDING THE USE OF TERMY KRAKOWSKIE EQUIPMENT

 1. Only healthy people can use the sauna. Entering the saunas is a confirmation that the guest’s health does not prevent the use of this form of recreation.
 2. Admission to saunas is forbidden to persons with: intense skin diseases, septic infec-tions, acute viral infection (eg influenza), acute inflammation of internal organs, acute or non-treated tuberculosis, inflammation of the heart, infarcts, symptoms of decompression, diseases manifesting sudden attacks such as epilepsy, stroke, inflammation of the veins, severe vegetative disturbances of the central nervous system, severe cardiovascular dis-orders, inflammatory and dermatoses and eczema, people prone to muscle contraction, syncope, epileptic seizures, systemic illnesses circulation. Pregnant women can use saunas only after prior consultation with a doctor and do so at their own risk.
 3. Guests are required to take a bath before entering individual sauna cabins, a steam bath, a salt cave, cold water barrels, a jacuzzi and a swimming pool. The use of bathing cosmetics outside shower cabins is prohibited. When using the Jacuzzi, it is forbidden to use any cosmetics for the body.
 1. Guests are obliged to be barefoot at the saunas.
 2. The seats in the dry sauna can be used only after the towel has been placed under the whole body. This also applies to foot pads and backrests.
 3. The service of saunas and devices located in them may only be dealt with by the facility’s service. It is forbidden to use any of your own liquids, essences, oils or other substances for a steam bath.
 4. It is forbidden to put any objects (eg towels, coats and bath sheets) near the stove and on it, as it may cause a fire.
 5. It is forbidden to touch the elements of the installation that supplies heat, because it may cause burns. Take special care and watch out for the steam outlet located at the entrance to the steam room on the bottom right.
 6. Getting around different levels in a sauna cabin not equipped with handrails requires special caution.
 7. It is recommended to use the sauna in the company of the other person.
 8. It is forbidden to stay in hot saunas, ie Finnish and Spectacular, more than 15 minutes. It is recommended that the interval between consecutive sessions in the sauna lasts no less than 15 minutes.
 9. In case of deterioration of well-being, dizziness, etc., guests should leave the sauna room immediately. In health-threatening conditions, use the emergency button or report the situation to the Staff.

  § 
  5 CIVIL LIABILITY
 1. The owner undertakes to keep the Facility and its equipment in a condition ensuring safe use. The facility is not liable for damage to guests resulting from their use of the Facility and its equipment in a manner inconsistent with the intended use or resulting from improper behavior during use of the equipment and non-compliance with the provisions of the Regulations, instructions inside the facility and instructions for use.
 2. The full responsibility for damages caused as a result of actions of persons under 18 years of age caused due to improper use of the object or its equipment, including devices, takes the Parent or Legal guardian of that person.
 3. The object is not responsible for the loss, destruction or damage of items brought to its premises by guests by third parties.
 4. Accidents and damages should be immediately reported to the employees of the Facility. In a case of abandoning this act, the Guest loses the right to claim damages.
 5. The Facility Reception does not consider complaints and grievances of Guests. Complaints should be submitted by e-mail to the following address: TK BŁONIA kontakt@termykrakowskie.pl, TK SODOWA apartamentyzakrzowek@gmail.com.
 6. The guest of the facility agrees to the processing of his own personal data in accordance with the Privacy Policy of the object with the content of the RODO regulation implemented in Termy Krakowskie, including for the needs of the booking process in accordance with the Personal Data Act 2002 (Journal of Laws No. 101 item, 926 with amendments).

  § 6 FINAL RESOLUTIONS
 1. These regulations apply to the entire Termy Krakowskie facilities. In the case of separate occasional events, certain exceptions may be made to certain provisions of the Regulations, with prior consent of the Facility, unless they relate to provisions of mandatory law.
 2. The Regulations are available at the reception and at www.termykrakowskie.pl.
 3. In matters not covered by the regulations, the provisions of the Civil Code are applicable.

The owner of the facilities

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO

1. Administrator Pana/i danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Pana/i dane osobowe, jest Avalon Nature S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sodowej 42 (dalej „Avalon Nature S.A.” lub „Spółka”) właściciel Term Krakowskich BŁONIA przy ul. Reymonta 20 w Krakowie (dalej zwane TK BŁONIA).
2. Dane kontaktowe do Administratora Pana/i danych osobowych Avalon Nature S.A. ul. Sodowa 42 30-376 Kraków. Adres e-mail: marketing@avalon-krakow.pl,
Nr telefonu: 600 352 703, Strona internetowa: www.avalonnature.pl
Właściciel Termy Krakowskie BŁONIA, ul. Reymonta 20 30-059 Kraków, Adres e-mail: kontakt@termykrakowskie.pl, Nr telefonu: 538 295 500,
Strona internetowa: www.termykrakowskie.pl
3. Sposób pozyskania Pana/i danych kontaktowych
Otrzymaliśmy je od Pana/i podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, podczas osobistego spotkania w obiekcie TK BŁONIA, przez przesłaną wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.termykrakowskie.pl lub w trakcie zakupu biletu na imprezy saunowe TK BŁONIA drogą elektroniczną.
4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/i danych osobowych przez Spółkę
Przetwarzamy Pana/i dane osobowe bazując na udzielonej przez Pana/ią zgodzie do:
• umożliwienia kontaktu w calach informacyjnych dotyczących oferty Term Krakowskich, którą to Pan/i wykazał/a zainteresowanie oraz odpowiedzi na zadane pytania,
• realizacji zawartych z Panem/ią umów, w tym finalizacji sprzedaży biletów na imprezy saunowe, karnety, vouchery oraz zaproszenia,
• obsługi reklamacji skierowanej do TK BŁONIA, telefonicznie, mailowo lub podczas kontaktu osobistego, gdy Pan/i złożył/a taką reklamację,
• obsługa zgłoszeń skierowanych do TK BŁONIA np. poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub mailowo.
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Spółkę i TK BŁONIA obowiązków wynikających z przepisów
prawa),
Dodatkowo, przepisy wymagają od Spółki przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Jeśli wyrażą Pan/i zgodę, Spółka przetwarzać będzie Pana/i dane osobowe podczas działań marketingowych mających na celu przedstawienie oferty Term Krakowskich. Dotyczących imprez saunowych, promocji, bonów rabatowych itp.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może Pan/i wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt mailowy. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie przez Pana/ią wycofana.
5. Wymagane dane osobowe i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Wymagamy podania przez Pana/ią następujących danych osobowych do celów informacyjnych, jak również, aby móc zawrzeć i sfinalizować umowę w tym sprzedaż biletów drogą elektroniczną:
• imię, nazwisko, email i numer telefonu.
Niepodanie powyższych danych osobowych, może skutkować utrudnionym kontaktem z Panem/ią, a co za tym idzie brakiem możliwości przesłania materiałów informacyjnych, biletów lub przystąpienia do podpisania umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/i podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pana/i szczegółowych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/i danych osobowych jest udzielona przez Pana/ią zgoda.
6. Uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/i praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/i danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych.
Z tych uprawnień może Pan/i skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pana/i, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/i dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez Spółkę zebrane; cofnie Pan/i zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych; Pana/i dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w momencie, gdy Pan/i
zauważy, że Pana/i dane są nieprawidłowe – może Pan/i żądać ograniczenia przetwarzania Pana/i danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
7. Sytuacje, w których może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
Pan/i ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/i danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Pana/i danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/i znalazł/a,
• Pana/i dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Przypominamy, że z prawa sprzeciwu może Pan/i skorzystać od 25 maja 2018 roku.
8. Pana/i dane osobowe mogą podlegać profilowaniu
9. Udostępnianie Pana/i danych osobowych
Pana/i dane osobowe nie są udostępniane zewnętrznie, oznacza to, że Spółka korzysta z nich tylko do własnych celów (finansowych, marketingowych, statystycznych). Przepisy wymagają od Spółki przetwarzania Pana/i danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
10. Okres przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe są w bazie Spółki przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów:
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
Przechowujemy Pana/i dane osobowe dla celów marketingowych, a po ustaniu celu ich przetwarzania np. informacji o promocjach czy umowy w tym sprzedaży biletów lub na Pana/i żądanie, są one usuwane lub archiwizowane. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
11. Prawo dostępu do Pana/i danych osobowych
Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
12. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
13. Wniesienie skargi do organu nadzorczego.
W przypadku działania wbrew regulacji RODO, Pan/i ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pana/i danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

pl_PLPL
Przewiń do góry