fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług spółki Avalon Nature S.A., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000842789, o kapitale zakładowym 490 000,00 zł (w pełni opłacony), NIP 676 258 12 40, REGON 120227370. zwaną dalej „Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem www.termykrakowskie.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@termykrakowskie.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie www.termykrakowskie.pl oraz pod numerem telefonu 538 295 500.

II. Składanie zamówień

 1. Kupującym w sklepie internetowym www.termykrakowskie.pl/sklep, zwanym dalej Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej. Stroną dokonującą sprzedaży usług dostępnych w www.termykrakowskie.pl/sklep jest właściciel sklepu spółka Avalon Nature S.A. zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje handlowe zamieszczone na www.termykrakowskie.pl/sklep nie stanową oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy świadczenia usług.
 4. Klient może składać zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) w www.termykrakowskie.pl/sklep przez 24 godziny na dobę każdego dnia w roku.
 5. Informację handlowe zawarte na stronie www.termykrakowskie.pl/sklep może przeglądać każdy. Zamówienie może złożyć tylko osoba posiadająca konto w www.termykrakowskie.pl/sklep.
 6. Zamówienie można składać korzystając z formularza zamieszczonego w sklepie www.termykrakowskie.pl/sklep. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta.
 7. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty zamówienia (oferty zawarcia umowy świadczenia usług) i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną i/lub telefonicznie w ciągu 24 godzin. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny adres e-mail) zostanie ono anulowane.
 8. Przedmiotem umowy świadczenia usług są wszystkie widoczne usługi dostępne na stronie www.termykrakowskie.pl/sklep. Niektóre z oferowanych usług mogą być niedostępne w chwili składania oferty, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo przez Sprzedawcę.
 9. Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta chęci zawarcia z Avalon Nature S.A. umowy o świadczenie usług, stosownie do tego co wynika z treści złożonego przez Klienta zamówienia.
 10. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.
 11. Przebieg zamówienia i jego historię, zarejestrowany Klient może śledzić w dziale Historia zamówień po zalogowaniu się do swojego konta.
 12. W przypadku kiedy dana usługa została już sprzedana, a dana oferta nie ma możliwości zrealizowania, kupujący może otrzymać kupon o równowartości zakupionej usługi do wykorzystania na inne usługi.

III. Cena. Formy płatności.

 1. Wszystkie podane przez sklep internetowy ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.
 2. Wszystkie prezentowane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych produktów w ciągu dnia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Dostępne formy płatności:
  – Przelew bankowy,
  – Szybki przelew,
  – Blik.

IV. Wysyłka – terminy, sposób i koszty

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej, bądź e-mailowej weryfikacji złożonego przez Klienta zamówienia. W przypadku braku możliwości weryfikacji zamówienia poprzez dane wprowadzone przez Klienta podczas procesu zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia. Potwierdzenie zawiera unikalny numer zamówienia. W celu weryfikacji zamówienia Klient, proszony jest o odesłanie maila do nadawcy wiadomości.
 3. Czas realizacji zamówienia: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.Zamówienia realizowane są w terminie średnio 2 dni roboczych licząc od dnia przesłania przez Sprzedawcę drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (status: Realizowane).
 4. Wszystkie upominki wysyłane są Pocztą Polską S.A. Czas dostawy wynosi do 2 dni robocze, zgodnie z deklaracją Poczty Polskiej w zakresie dostarczania przesyłek.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości jego skompletowania lub innych przyczyn niezależnych.
 6. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówienia w wyżej wymienionym terminie z przyczyn niezależnych od właściciela sklepu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub mailową. Ustalany jest dalszy tok postępowania. Klient może:
  a) zrezygnować z całego zamówienia,
  b) zrezygnować z brakującej usługi,
  c) oczekiwać na realizację całego zamówienia w terminie ustalonym ze Sprzedawcą.
 7. Koszt dostawy wskazane są podczas procesu składania zamówienia. Ponadto informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdują się w zakładce „Wysyłka i zwroty”.
 8. Zamówiony upominek potwierdzający zakup usługi zostanie dostarczony pod wskazany przez Klienta adres. Miejsce dostawy oraz adresata upoważnionego do odbioru towaru należy określić w odpowiednich polach formularza zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub fakturę VAT zgodnie z dyspozycją Klienta. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT oprócz standardowych danych typu adres e-mail i telefon należy podać nazwę i adres firmy oraz NIP. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoważne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
   

V. Informacje o promocjach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Aktualne promocje cenowe produktów widoczne są w dziale PROMOCJE.
 2. Zakładając konto w sklepie internetowym i akceptując niniejszy Regulamin klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofertach specjalnych, promocjach, a także nowościach oraz na przetwarzanie danych osobowych.

VI. Anulowanie zamówienia i Odstąpienie od umowy.

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@termykrakowskie.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Avalon Nature S.A., ul. Sodowa 42, 30-376 Kraków.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Avalon Nature S.A., ul. Sodowa 42, 30-376 Kraków.
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.

VII. Polityka zwrotów. Reklamacje.

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
  b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres kontakt@termykrakowskie.pl, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art. 1 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art. 1 ust. b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 10. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Klient dobrowolnie udostępnia Sprzedawcy dane osobowe w związku z zakupem produktów z oferty sklepu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia dokonania zakupu w sklepie oraz po dokonaniu transakcji do celów ewentualnej wysyłki produktów. W związku w zakupem produktów w Sklepie dane mogą być ponadto przetwarzane w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa oraz w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową kupna-sprzedaży przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń. Dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, uzyskania kopii tych danych, przeniesienia danych, a także prawo do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub wniesienia skargi do organu nadzorczego ( o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa).
 4. Dane osobowe wprowadzone są do Bazy danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do założenia Konta oraz do dokonania zakupów w Sklepie.
 5. Klient, posiadający Konto w Sklepie powinien w miarę możliwości niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych.
 6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.
 7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: Avalon Nature S.A., ul. Sodowa 42, 30-376 Kraków

IX. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptują zasad określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Polityce Prywatności (w dolnym menu).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.termykrakowskie.pl. dla wszystkich korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji tekstu Regulaminu zawierającego zmianę na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 4. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług Avalon Nature S.A. z wykorzystaniem Sklepu, świadczenie usług Avalon Nature S.A. odbywa się na zasadach określonych w: Regulaminie Term Krakowskich
 5. Sprzedawca pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie sklepu opisy produktów były prawidłowe nie gwarantuje, że nie zawierają błędów lub braków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, przed podjęciem decyzji o złożeniu zamówienia, o kontakt mailowy pod adresem kontakt@termykrakowskie.pl.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miały wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: wycofania z oferty poszczególnych produktów, wprowadzania do oferty nowych towarów, przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2021r.

pl_PLPL
Przewiń do góry